ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้ าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ไฟฟ้าหงสา ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เพื่อร่วมประชุมและพบปะพี่น้องเกษตรกรบ้านห้วยหาด – บ้านหลักลาย ณ หอประชุมบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เพื่อร่วมประชุมและพบปะพี่น้องเกษตรกรบ้านห้วยหาด – บ้านหลักลาย ณ หอประชุมบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โดยมีนายสำเริง แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงแผนให้สอดคล้องกับแผนงานนโยบายของเกษตรกรและภาครัฐ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างอาชีพในอนาคต

การแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรของบ้านห้วยหาด – บ้านหลักลาย และพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดน่าน ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ลำน้ำน่าน ณ หาดทรายทอง (บ้านภูมินทร์-ท่าลี่) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด โดย นายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ลำน้ำน่าน ณ หาดทรายทอง (บ้านภูมินทร์-ท่าลี่) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ เทศบาลเมืองน่าน และสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ คืนความอุดมสมบูรณ์สู่ลำน้ำน่าน สำหรับกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) ซึ่งเป็นสัตว์น้ำประจำถิ่นของจังหวัดน่านที่เสี่ยงสูญพันธุ์ นอกเหนือจากเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศ ในลำน้ำน่านแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร เป็นแหล่งสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรือนจากการทำประมงของชุมชน สร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำจืดและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู คืนความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ให้เป็นแหล่งอาหารเลี้ยงชาวจังหวัดน่าน ต่อไป

โดยได้รับความอนุเคราะห์พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาเลียหินจากองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และได้รับการสนับสนุนทางวิชาการในการเพาะขยายพันธุ์ปลาเลียหิน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเลียหิน (ปลามัน) ลงสู่แม่น้ำน่าน จำนวน 200,000 ตัว