ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 เมษายน 2567

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) คนที่ 16

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี กับ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ ในโอกาสได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คนที่ 16 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเหมืองถ่านหิน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานเหมือง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะจากฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำโดย นายสุชาติ ตุ่นแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ ในการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานเหมืองถ่านหิน ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที่เป็นไปตามสัญญา MOU ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความรู้ และ แบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่าง ไฟฟ้า หงสา กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

โดยทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ร่วมกับ คณะทีมงานของฝ่ายปฏิบัติการเหมือง เพื่อให้ทราบถึง การบริหารจัดการงานเหมืองที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และ การปฏิบัติงานของพนักงานเหมืองในส่วนงานต่างๆ ตลอดถึง การเข้าศึกษาเยี่ยมชมในเรื่องที่สำคัญหลักๆ ของงานเหมือง ได้แก่ งานสายพานงานดินส่วนขยาย, ระบบจัดการน้ำบ่อเหมือง, การทำงานของเครื่องโม่ถ่าน และ เครื่องจักรแต่ละประเภท เป็นต้น จากนั้น ทางคณะฯ

ได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานในครั้งนี้ ร่วมกับคณะผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเหมือง และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานในแต่ละส่วนของงานเหมืองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถดำเนินงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด ตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001:2018 และได้มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001:2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่าสองแผ่นดินและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายองค์กรสัมพันธ์สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมการทำแนวป้องกันไฟป่าสองแผ่นดินแ ละการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ลดการเผา และฝุ่นพิษ PM 2.5 แบบบูรณาการและมุ่งเป้า กิจกรรมจัดขึ้น ณ บ้านห้วยโก๋น ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โดยโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

มีหน่วยงานราชการ ในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นำโดย นายสมเกียรติ แสงแก้ว นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และภาคเอกชนในจังหวัดน่าน รวมถึง ท่านทองพัน สุกสะหวัด รองเจ้าเมือง เมืองเงินและหน่วยงานภาครัฐของเมืองเงิน แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว พร้อมด้วยประชาชนของทั้งสองประเทศมาร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ทั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการธำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศที่มั่นคงและเข็มแข็ง ของจังหวัดน่านและแขวงไซยะบุลี สปป.ลาว โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในรูปแบบและวิธีการต่างๆ สำหรับเป็นแนวทางให้เกษตรกรลดปัญหาการเผาเศษพืชหลังการเก็บเกี่ยว ลดฝุ่น PM2.5 และใช้เศษวัสดุการเกษตรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้โครงการหลวงและองค์ความรู้จากหน่วยงานร่วมบูรณาการในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวทางการปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ เพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้มีคุณภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการแก้ไขปัญหาความยากจน ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่า และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสานิตย์ จอมเมือง พี่ชายของนายเรืองเดช จอมเมือง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ นายสานิตย์ จอมเมือง อายุ 67 ปี พี่ชายของ นายเรืองเดช จอมเมือง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ วัดอรัญญาวาส ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เดิน – วิ่ง ก้าวท้าใจ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ณ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “เดิน – วิ่ง ก้าวท้าใจ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” ณ ที่ว่าการอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายเทิดบุญ ศิลารมณ์ นายอำเภอสันติสุข เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายนิคม สุนทร สาธารณสุขอำเภอสันติสุข เป็นผู้กล่าวรายงาน

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ 2.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนอำเภอสันติสุข มีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง 3.เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสันติสุข โดยกิจกรรมโครงการ “เดิน – วิ่ง ก้าวท้าใจ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ 1)ระยะ 5 กิโลเมตร ช่วงอายุ ไม่เกิน12ปี, 15 ปี, 19 ปี, 20-39ปี, 40-49ปี, 50ปีขึ้นไป แยกชาย-หญิง 2)ระยะ 2.5 กิโลเมตร

โดยไม่แบ่งช่วงอายุ โดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชมรมนักวิ่งต่างๆ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม โครงการ “เดิน – วิ่ง ก้าวท้าใจ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท