ไฟฟ้าหงสา ดำเนินงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า ประจำปี 2023 ทั้ง 3 หน่วยผลิต เพื่อความมั่นคงทางพลังงาน ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย

บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

ในปี 2023 นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ดำเนินงานตรวจสอบ และบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า
ประจำปี 2023 ทั้ง 3 หน่วยผลิต โดยเป็นไปตามแผนงานและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สำหรับแผนการดำเนินงานตรวจสอบ และ บำรุงรักษา มีรายละเอียดดังนี้
•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 1: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 20 กันยายน 2023
•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 2: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2023
•โรงไฟฟ้าหน่วยผลิตที่ 3: ตรวจสอบ และ บำรุงรักษา ประจำปี
ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2023 – 16 กุมภาพันธ์ 2024


อย่างไรก็ตาม สำหรับการดำเนินการตรวจสอบ และบำรุงรักษาประจำปี เป็นการดำเนินงานที่มีความสำคัญอย่างมาก จำเป็นต้องอาศัยผู้ชำนาญการจากประเทศไทย เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา จำนวนกว่า 1,000 คน โดยผู้ปฏิบัติงานภายในโรงไฟฟ้าทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ และมาตรการต่างๆ ที่บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018

ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรองไปเป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้ การบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าคือการตรวจความพร้อมของอุปกรณ์ ตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้ เพื่อให้โรงไฟฟ้ามีความพร้อมในการเดินเครื่อง และมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด โดยจะมีการตรวจความพร้อมเป็นประจำทุกปี ถือได้ว่า เป็นงานที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อเสริมสร้างสเถียรภาพทางด้านพลังงานให้กับ สปป.ลาว และราชอาณาจักรไทย ตามวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นั่นคือ การเป็น ”ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุดใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน” พร้อมทั้ง ตอกย้ำการเป็น Green factory แห่งแรกของ สปป.ลาว จากกรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถติดตามได้ที่ เวปไซด์ www.hongsapower.com