คณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
นายนที ศรีชมภู Section Manager – Reception Management แผนก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน จำนวน 20 ท่าน

นำโดย พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยการนำพามาของฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการ และส่งเสริมการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้รับรู้ และเข้าใจงานด้านการบริหารจัดการพระพุทธศาสนา

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกปัจจุบัน โดยทางคณะฯ ได้เข้ารับชมวีดีโอบริษัท เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารจัดการถ่านหิน, การจัดการงานโยกย้ายจัดสรร, การฟื้นฟูอาชีพของประชาชน, การบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015