ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2566

งานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคี เมืองเงิน ประจำปี 2023

งานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคี เมืองเงิน ประจำปี 2023 จัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดขอนสุวันนาราม บ้านขอน เมืองเงิน โดยการเป็นประธานของ ท่านทะวีสัก ไชยะวง เลขาพรรคเมือง และเจ้าเมือง เมืองเงิน และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทภายในโครงการไฟฟ้าหงสา, การนำเมือง, การนำบ้าน, ห้องการรัฐ และเอกชน ทุกภาคส่วน และประชาชน

เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง โดยปี 2023 นี้ เป็นปีแรก ที่ทาง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และบริษัทภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ร่วมกับ เมืองเงิน จัดงานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคีประจำปีให้กับวัดภายในเมืองเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาวัด และบูรณะปฎิสังขรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ให้มีความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เป็นศูนย์กลางของที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนภายในเมืองเงินต่อไป สำหรับจำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก พุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา

ทั้งภายในและภายนอกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็นเงินจำนวน 125,394,000 กีบ 218,390 บาท 63 หยวน 9 ดอลลาร์สหรัฐ ในนามบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ มา ณ โอกาสนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
คณะกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่โยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2566 คณะกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ นครหลวงเวียงจันทน์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่โยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา โดยในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ทางคณะฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่โยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ บ้านจัดสรรโยกย้าย บ้านนาแก่นคำ เมืองหงสา และ บ้านโยกย้าย บ้านกิ่วงิ้ว เมืองเงิน

โดยการนำพาของคณะทำงานแผนกพัฒนาสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร และในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ทางคณะฯ ได้เข้าร่วมกองประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่โยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานโพนจัน โดยการเป็นประธานของ ท่านสมพิด แก้ววิจิด หัวหน้ากรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ นครหลวงเวียงจันทน์, ท่าน ปอ. ไชพอน บุนชู รองหัวหน้าแผนกพลังงาน และบ่อแร่ แขวงไชยะบูลี และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

มีตัวแทนคณะทำงานจากแขวงไชยะบูลี ได้แก่ หัวหน้าห้องว่าการแขวง แขวงไชยะบูลี, รองหัวหน้าแผนกทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แขวงไชยะบูลี, รองหัวหน้าแผนกกสิกรรม และป่าไม้ แขวงไชยะบูลี, รองหัวหน้าแผนกแผนการ และการลงทุน แขวงไชยะบูลี, หัวหน้าแขนงธุรกิจพลังงาน แผนกพลังงาน และบ่อแร่ แขวงไชยะบูลี และ รองหัวหน้าห้องการ แผนกพลังงาน และบ่อแร่ แขวงไชยะบูลี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ของการติดตามการดำเนินงานฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่โยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาในครั้งนี้ เพื่อที่ทางคณะกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากโครงการฯ นำไปประกอบการพิจารณา และทบทวนถึงการดำเนินงานโยกย้ายจัดสรรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน (Annex I) ตลอดถึง โอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานร่วมกันของคณะบริหาร และคณะทำงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และราบรื่นต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
คณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
นายนที ศรีชมภู Section Manager – Reception Management แผนก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะสงฆ์จังหวัดน่าน สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดน่าน จำนวน 20 ท่าน นำโดย พระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เข้าศึกษาดูงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร

โดยการนำพามาของฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่พระสังฆาธิการ และส่งเสริมการพัฒนากิจการงานคณะสงฆ์ให้พระสังฆาธิการทุกระดับได้รับรู้ และเข้าใจงานด้านการบริหารจัดการพระพุทธศาสนา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์สังคมโลกปัจจุบัน โดยทางคณะฯ ได้เข้ารับชมวีดีโอบริษัท เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในด้านต่างๆที่สำคัญ ได้แก่ การปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, การบริหารจัดการถ่านหิน, การจัดการงานโยกย้ายจัดสรร, การฟื้นฟูอาชีพของประชาชน,

การบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018, การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2566 ณ.ศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2566 ณ.ศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยมี พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล และได้รับเกียรติจาก

นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเป็นประธานพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล โดยพิธีทอดกฐินสามัคคีมหากุศล ในครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดน่าน และคณะศรัทธาบ้านโป่งคำ

ได้เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคีมหากุศลประจำปี 2566 ณ.ศาลาปฏิบัติธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงวัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน กันอย่างพร้อมเพรียง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สุโข ปลัดอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี โดยมีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย

ให้การต้อนรับคณะที่มาร่วมงาน โดยพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะศรัทธาได้ปฎิบัติพิธีทางศาสนา เป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเพื่อไว้ใช้ในสาธารณะประโยชน์ของชุมชน โดยก่อนหน้านี้ คณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-หลักลาย ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่ปี 2559 แต่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ซึ่งยังขาดงบประมาณในการก่อสร้าง ทางคณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ได้มีมติร่วมกัน เพื่อจัดงานพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการสมทบทุนการก่อสร้ากุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ขึ้นในครั้งนี้ โดยพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และงานทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ในครั้งนี้ ก็ได้รับกำลังศรัทธาจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลทั้งหลาย

ได้ร่วมพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี จากหน่วยงานต่างๆ และภาคีเครือข่าย ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชนทั่วไป และคณะศรัทธาบ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ได้ร่วมพิธียกช่อฟ้าใบระกาอุโบสถ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างกุฎิ วัดพระเจ้าทันใจ ณ ศาลาพระเจ้าทันใจ บ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย กันอย่างพร้อมเพรียง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนายผาติยุทธ ใจสว่าง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานผลิตภัณฑ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี ในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อน ลดมลภาวะทางอากาศ ลดการใช้ยานพาหนะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยจัดกิจกกรมให้ครบทั้ง 4 ภาค ภายใต้แนวคิด Low carbon run challenge ประกอบด้วย สนามที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก วิ่งในสวน ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566, สนามที่ 2 ภาคเหนือ วิ่งชมธรรมชาติ ที่พระธาตุเขาน้อย จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566, สนามที่ 3 ภาคใต้ วิ่งชมทะเล ที่หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566, และสนามที่ 4 ภาคอีสาน วิ่งชมวิวแม่น้ำโขง ที่จังหวัดนครพนม วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566, โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระยะคือ 1.ระยะทาง 5 กิโลเมตร 2.ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร 3.ระยะทาง 21 กิโลเมตร

โดยกิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็กเยาวชน ชมรมนักวิ่งต่างๆ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดน่าน และประชาชนจากต่างจังหวัด เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม MCOT RUN NAN Low Carbon Run Challenge วิ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ พระธาตุเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม จำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศลในจังหวัดน่าน ด้วยดีตลอดมา