ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

งานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคี เมืองหงสา ประจำปี 2023

งานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคี เมืองหงสา ประจำปี 2023 จัดขึ้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไซสว่างสุขะราม บ้านโพนไซ เมืองหงสา โดยการเป็นประธานของ ท่านคำหล้า ผิววันนา เลขาพรรคเมือง และเจ้าเมือง เมืองหงสา และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทภายในโครงการไฟฟ้าหงสา, การนำเมือง, การนำบ้าน, ห้องการรัฐ และเอกชน ทุกภาคส่วน และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง วัตถุประสงค์ของการจัดงานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคี เมืองหงสา ในปีนี้

เพื่อสมทบทุนก่อสร้างหอกลอง, สร้างพระพุทธรูปองค์ใหม่ และบูรณะปฎิสังขรณ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดให้มีสภาพที่สมบูรณ์ ให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้กับชาวพุทธภายในเมืองหงสาสืบไป บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับเมืองหงสา จัดงานทอดถวายกองกฐินมหาสามัคคีประจำปี ให้กับวัดภายในเมืองหงสา นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมา ได้แก่ วัดแท่นคำ (ปี 2016), วัดสีมุงคุน (ปี 2017), วัดบ้านเมืองหาน (ปี 2018), วัดสีบุนเรือง (ปี 2019), วัดจอมแจ้ง (ปี 2020), วัดบ้านเวียงแก้ว (ปี 2021), วัดทุ่ง (ปี 2022) และในปี 2023 นี้ ได้กำหนดให้จัดขึ้นที่วัดไซสว่างสุขะราม บ้านโพนไซ เมืองหงสา โดยเงินทำบุญทั้งหมดที่มาจากพุทธศาสนิกชน, ผู้มีจิตศรัทธา และบริษัทภายในโครงการไฟฟ้าหงสา จะนำไปซ่อมบูรณะ

และพัฒนาวัดให้มีสภาพที่ดีขึ้น ให้หมาะกับการเป็นสถานที่จัดกิจกรรมศูนย์รวมทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนตามเทศกาลงานบุญประเพณีที่สำคัญต่อไป ในปี 2023 นี้ จำนวนเงินทั้งหมดที่ได้รับการสนับสนุนจาก พุทธศาสนิกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธา ทั้งภายในและภายนอกโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เป็นเงินจำนวน 200,126,500 กีบ 203,410 บาท 11 ดอลลาร์สหรัฐ ในนามบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ขออนุโมทนาบุญมายังทุกท่าน ขอให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ มา ณ โอกาสนี้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
The 7Habits of Highly Effective People สำหรับผู้บริหาร และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader: CL) ของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ในระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2566 แผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Corporate Services (CS) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดอบรมในหัวข้อหลักสูตร “The 7Habits of Highly Effective People” ณ ห้องอบรมกัลปพฤกษ์โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน ประเทศไทย มีคณะผู้บริหาร และผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader: CL) ของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วม จำนวน 29 ท่าน ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

เข้าร่วมเป็นประธานในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ สำหรับหลักสูตร “The 7Habits of Highly Effective People” นี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านได้เรียนรู้ถึง “อุปนิสัยทั้ง 7 ประการ” ของผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานภายในองค์กร พร้อมทั้งให้การสนับสนุน ‘Smarter you and Greater organization’ และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร “CARE”

ในเรื่อง ‘AGILITY’ ที่เน้นถึงการไม่หยุดพัฒนา สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนางานต่างๆ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีต่อไปในอนาคต

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด และ คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง

ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายงานเหมือง พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท หินกองพาวเวอร์ จำกัด และ คณะผู้ตรวจการสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าหินกอง จำนวน 60 ท่าน นำโดย นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 และ การดำเนินงานที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือ แขวงไชยะบูลี ประจำปี 2023 เป็นเงินมูลค่า 30 ล้านกีบ

ในระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2566 แขวงไชยะบูลี จัดให้มีงานบุญประเพณีแข่งเรือ ประจำปี 2023 ขึ้น ณ สถานที่แข่งเรือ เทศบาลเมืองไชยะบูลี แขวงไชยะบูลี โดยในปี 2023 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การสนับสนุนเงินงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีแข่งเรือแขวงไชยะบูลี เป็นเงินจำนวน 30,000,000 กีบ (ประมาณ 53,000 บาท)

พิธีเปิดงานบุญประเพณีแข่งเรือแขวงไชยะบูลี ประจำปี 2023 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 30 ตุลาคม 2023 โดยการเป็นประธานของท่าน บุญแทน ทีแก้ว เจ้าเมือง เมืองไชยะบูลี ได้รับเกียรติจากท่าน สมสะหวาด เล่งสะหวัด อดีตรองนายกรัฐมนตรี แห่ง สปป. ลาว และ ท่าน พงสะหวัน สิดทะวง เจ้าแขวง แขวงไชยะบูลี เข้าร่วมพิธีครั้งนี้ สำหรับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และ นางอรทัย เขมะบุลกุล ผู้จัดการแผนกองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร

พร้อมคณะ เข้าร่วม โดยภายในงานมีคณะการนำแขวง, การนำเมือง, เจ้าหน้าที่จากห้องการต่างๆ, พนักงานบริษัทภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และประชาชน ทั้งภายในแขวงไชยะบูลี และต่างแขวง ให้ความสนใจเข้าร่วมภายในงานอย่างคับคั่ง งานประเพณีบุญแข่งเรือ แขวงไชยะบูลี จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือเป็นงานบุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่ง ที่ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการร่วมจัดงาน เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในแขวง อีกทั้ง เป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานบุญประเพณีของชาติที่มีสืบต่อกันมาให้ยังคงอยู่ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ (สนามเทศบาลเมืองน่าน) โดยงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน)ประจำปี 256 ถือเป็นนัดปิดสนาม จัดขึ้นโดย จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่าน และสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยงานประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ ศิลปวัฒธรรม และประเพณีอันดีงามของชาวจังหวัดน่านที่มีมาอย่างยาวนานให้คงอยู่สืบไป เป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน และเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์สำหรับพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทาน ประทานถ้วยรางวัล จำนวน 5 ใบ สำหรับรางวัลชนะเลิศการแข่งเรือ โดยประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทเรือใหญ่ “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 7 ลำ 2)ประเภทเรือกลาง “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 7 ลำ

3)ประเภทเรือเล็ก “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จำนวน 6 ลำ 4)ประเภทเรือโบราณ “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จำนวน 5 ลำ 5)ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน “ชิงถ้วยพระราชทาน” ของของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ จำนวน 5 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 30 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทาน (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566”บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 50,000 บาท