ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) เทศบาลตำบลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยงานประเพณีแข่งเรืออำเภอเวียงสาในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอเวียงสา ร่วมกับเทศบาลตำบลเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน คณะศรัทธาบ้านบุญยืน ชมรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงสา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเวียงสา และชมรมเรือแข่งอำเภอเวียงสา ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

โดยมี นายนพพร เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา ตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์

ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 2)เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความมีวินัย ในหมู่คณะ 3)เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพพลานามัยที่ดี และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

4)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของอำเภอเวียงสา ตลอดจนจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปและชาวต่างชาติ 5)เพื่อรณรงค์การแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ โดยในปีนี้ มีเรือที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภทได้แก่ 1.ประเภทเรือเล็ก แบ่งเป็น เรือเล็กโอเพ่นน่าน จำนวน 6 ลำ และเรือเล็กเวียงสาสานสัมพันธ์ จำวน 4 ลำ

2.ประเภทเรือกลาง จำนวน 8 ลำ 3.ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 6 ลำ 4.ประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 8 ลำ รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 32 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษาตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อำเภอเวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 20,000 บาท