ไฟฟ้าหงสา ให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูน ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ บริษัท เมืองเงิน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด และ บริษัท ไทยอีวี จำกัด จัดพิธีส่งมอบรถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูน ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อสนองนโยบายทางด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ

โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ณ อาคารหงคำไซยาคาน, บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การผลิตกระแสไฟฟ้าถือเป็นพันธะกิจหลักของ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรไทย ดังที่ดำเนินงานมาโดยตลอดเเล้วนั้น นอกจากนี้ บริษัทฯยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับนโยบายทางด้าน สิ่งแวดล้อม, สังคม, และธรรมมาภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, and Governance) โดยได้ ศึกษา และ ริเริ่ม โครงการต่างๆที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว

เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ และมีประสิทธิภาพในระดับสากล และเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล จนได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสากลหรือ ISO 14001 เวอร์ชั่น 2015 และ มาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ ISO 45001 เวอร์ชั่น 2018 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

อีกทั้งยังได้รับใบประกาศจาก กรมอุตสาหกรรมและหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า แห่ง สปป.ลาว ให้เป็น Green Factory แห่งแรกใน สปป.ลาว อีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ตอกย้ำว่า บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ยึดมั่นและดำเนินงานโดยเล็งเห็นความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด

การนำใช้รถหัวลากพลังงานไฟฟ้าสำหรับขนส่งหินปูนจำนวน 11 คัน ในระยะเริ่มแรกนี้ จะเป็นการนำร่องเพื่อศึกษาการนำรถพลังงานไฟฟ้ามาทดแทนและนำใช้ภายในโครงการฯต่อไปในอนาคต และเป็นการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรคือ “ผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ดีที่สุด ใน สปป. ลาว ด้วยการดำเนินงานที่ดีเลิศ นำความสุขมาสู่ทุกคน”

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited) ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายละเอียดสามารถติดตามได้ทางเว็ปไซด์ www.hongsapower.com