ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารออมสิน จัดทำโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ณ บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ สุโข ปลัดอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี

มีนางสาววชิรา การสุทธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานความยั่งยืน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี นายสมเร็จ พันชน ผู้ใหญ่บ้านดอนไชย กล่าวต้อนรับคณะแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน มีผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

โดยโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เป็นโครงการที่ธนาคารออมสิน ได้น้อมนำแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มาดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในครั้งนี้ ทางธนาคารออมสิน จึงได้สนับสนุน “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ” ให้กับชุมชนบ้านดอนไชย ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ทั้งในด้านการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยให้การสนับสนุนระบบน้ำประปา พร้อมติดตั้งโซลาร์เซลล์ สำหรับใช้ในการสูบน้ำ และส่งขึ้นสู่ถังกักเก็บน้ำ

เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงแหล่งน้ำที่สะอาด มีน้ำใช้อย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ซึ่งโครงการนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนบ้านดอนไซย ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม ให้มีใช้อย่างเพียงพออย่างยั่งยืนต่อไป