ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2566

พิธีมอบ-รับทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขต เมืองเงิน ประจำปี 2023

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ส่วนงานชุมชนสัมพันธ์ แผนกพัฒนาสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัด “พิธีมอบ-รับทุนการศึกษา ให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในเขตเมืองเงิน ประจำปี 2023” ขึ้น ณ ห้องการศึกษาธิการ และกีฬาเมือง เมืองเงิน โดยการเป็นประธานของ ท่านทะวีสัก ไชยะวง เจ้าเมือง เมืองเงิน และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

โดยในปี 2023 ไฟฟ้าหงสา ได้ทำการมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนเขตพื้นที่เมืองเงิน จำนวน 8 ทุน รวมเป็นเงินมูลค่าทั้งสิ้น 24 ล้านกีบ (ประมาณ 43,000 บาท) ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้น้องๆ นักเรียน ที่มีความประพฤติดี คุณสมบัติดี เรียนเก่ง ให้มีพื้นฐานสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม เป็นผู้นำในด้านต่างๆตลอดจนเป็นตัวแทนของ เมือง ของแขวง

ในการไปสอบแข่งขันในในระดับขั้นต่อไปได้ อีกทั้ง ยังเป็นการร่วมกันพัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง และ เคียงคู่กับการพัฒนาโรงไฟฟ้า พลังงานความร้อนหงสาต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 2
Safety Talk เปิดงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 2

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 แผนกความปลอดภัยโรงไฟฟ้า (Power Plant Safety) ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ (SHEQ) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ ส่วนงานความปลอดภัยฯ (EGAT-OM Safety) ร่วมกับ หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา จัดกิจกรรม Safety Talk

เนื่องในโอกาสเปิดงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 2 ร่วม ณ อาคารปฏิบัติงาน HPC-O&M โดยได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ได้พบปะ ทักทาย และกล่าวต้อนรับ พนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 2 อย่างใกล้ชิด

พร้อมทั้ง เป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงถึงความห่วงใยต่อพนักงานทุกคนให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น บนพื้นฐานความปลอดภัยสูงสุด “หยุด และ คิด” (Stop and Think) รวมถึง การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 2 สำเร็จลุล่วงด้วยดี ตามแผนที่กำหนด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการคุ้มครอง และนำใช้สิ่งเศษเหลือ ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ระหว่าง องค์การปกครองเมือง เมืองหงสา และ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

ในวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ร่วมกับ ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดให้มี “พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการคุ้มครอง และนำใช้สิ่งเศษเหลือ ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ระหว่าง องค์การปกครองเมือง เมืองหงสา และ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด” ขึ้น ณ อาคารหงคำไซยาคาร โดยได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด

เป็นผู้ลงนามในฝ่ายของบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ ได้รับเกียรติจาก ท่านคำหล้า ผิววันนา เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา เป็นผู้ลงนามในฝ่ายเมืองหงสา มีตัวแทนจากแผนกกฎหมาย บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, ตัวแทนจากห้องว่าการปกครองเมือง, ห้องการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, ห้องการอุตสาหกรรม และการค้า, ห้องการแผนการ และการลงทุน, ห้องการการเงิน และ ห้องการโยธาธิการ และ ขนส่ง เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีครั้งนี้ สืบเนื่องจาก บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีสิทธิครอบครอง นำใช้ และจัดให้มีผลประโยชน์จากทรัพย์สินของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ตลอดถึง การมีหน้าที่รับผิดชอบ

บริหารจัดการ และ จัดจำหน่ายสิ่งเศษเหลือทุกประเภทภายในพื้นที่ของโครงการฯ ที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงานผลิตกระแสไฟฟ้า และจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม ตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทาน โดยสิ่งเศษเหลือที่ได้จากโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ (1.) สิ่งเศษเหลือประเภทที่ไม่เป็นอันตราย ได้แก่ เศษโลหะ และ ยางรถยนต์เก่า (2.) สิ่งเศษเหลือประเภทที่เป็นอันตราย ได้แก่ น้ำมันเครื่องเก่า และแบตเตอรี่เก่า และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการแผนพัฒนาเมืองหงสาในแต่ละระยะ จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันขึ้น ระหว่าง

คณะองค์การปกครองเมือง เมืองหงสา และ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมติที่ประชุมเห็นชอบอย่างเป็นเอกภาพ มอบให้องค์การปกครองเมือง เมืองหงสา สืบต่อคุ้มครองสิ่งเศษเหลือของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ประเภทที่ไม่เป็นอันตราย ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน เพื่อการนำสิ่งเศษเหลือต่างๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสำหรับสิ่งเศษเหลือประเภทที่เป็นอันตราย มีมติเห็นชอบให้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของทาง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ต่อไป เนื่องจากเป็นสิ่งเศษเหลือที่จำเป็นต้องมีมาตรการในการคุ้มครอง และวิธีการจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในภายภาคหน้า

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
คณะกรรมการการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านดง จ.ลำปาง และ คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด สายงานเหมือง และ นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับสมาชิกจากคณะกรรมการการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม ตำบลบ้านดง จังหวัดลำปาง ประเทศไทย นำโดย นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง จังหวัดลำปาง และ คณะผู้บริหารจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นำโดย นายประเวศ บุญน้อม วิศวกร ระดับ10 ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมโครงการฯ ของทางคณะฯ ในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโครงการฯ ในปัจจุบัน และถือโอกาสสำคัญในการเข้าเยี่ยมชมบริเวณจุดชมวิว, ห้องบรรยาย, ห้องนิทรรศการ ภายในอาคารหงคำไซยาคาร เพื่อให้ทราบถึงการปฏิบัติงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018 และ

มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 จากนั้น ทางคณะฯ ได้เดินทางไปยังสหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรม เมืองหงสา ณ บ้านนาแก่นคำ เพื่อรับฟังการบรรยายถึงการดำเนินงานของสหกรณ์, การส่งเสริม และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนเมืองหงสา โดยทีมงานแผนกพัฒนาสังคม ฝ่ายสื่อสารองค์กร

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (กต.ตร.สภ.เมืองน่าน)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดย นายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (กต.ตร.สภ.เมืองน่าน) ณ ห้องประชุม สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ชั้น 3 ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ชาตรี หทยะวัฒน์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน เป็นประธานในการประชุม

โดยมีวาระการประชุมเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน (กต.ตร.สภ.เมืองน่าน) จำนวน 22 คน โดยในที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน และแต่งตั้งให้นายสรรเพชญ์ ปุละ ผู้แทนจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เป็นกรรมการโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน มีอำนาจหน้าที่ตาม คณะกรรมการนโยบายตํารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 ดังนี้

1)รับแนวทางและนโยบายการพัฒนาและการบริหารงานตำรวจจาก ก.ต.ช. ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลตามนโยบาย 2)ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามนโยบาย ก.ต.ช. 3)ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ 4)ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ ให้เป็นไปตามบโยบายของ ก.ต.ช. 5)รับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจในสถานีตำรวจ และดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจ

6)ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือตร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 7)ให้คำแนะนำและช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ 8)เสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กต.ตร.สภ. กับข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ 9)แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา เพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ กต.ตร.สภ. มอบหมาย 10)รายงานผลการปฏิบัติงานให้ ก.ต.ข. ทราบ ตามที่ ก.ต.ช. กำหนด 11)อำนาจหน้าที่อื่นที่ ก.ต.ช. มอบหมาย