อบจ.น่าน จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2566 ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยมีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายรุ่งโรจน์ ขจรพงศ์กีรติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นายทรงพล อัชวากุล นายกเทศมนตรีตำบลดู่ใต้ นายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดน่านและผู้ที่มาใช้บริการ เข้าร่วมการประชุม
ตามที่ จังหวัดน่าน

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน รับผิดชอบภารกิจการบริหารจัดการดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้บริหารจัดการตามที่ได้รับการถ่ายโอนภรกิจและได้พัฒนาสนามกีฬาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการใช้บริการของประชาชนชาวจังหวัดน่าน ในด้านกีฬาและนันทนาการ และการบริการสาธารณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นที่พึงพอใจของประชาชนชาวจังหวัดน่านและผู้ที่มาใช้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

โดยการประชุมครั้งนี้ ได้มีวาระเกี่ยวกับการพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน การประกาศใช้บัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เรื่อง การใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พ.ศ. 2566 และการใช้พื้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องหารือเพื่อพิจารณาด้านการจัดระบบจราจรภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน โดยในที่ประชุมมีมติให้จัดรูปแบบการจราจรภายในสนามกีฬา อบจ.น่าน เป็นรูปแบบเดินรถทางเดียว (One – way) นอกจากนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในสนามกีฬา อบจ.น่าน สามารถจอดรถได้ทั้งภายนอกหรือภายในสนามกีฬา อบจ.น่าน ได้ โดยผู้ที่นำรถเข้ามาจอดภายในสนามกีฬาฯ จะต้องจอดในพื้นที่จอดรถทั้ง 4 จุดเท่านั้น

ห้ามจอดบริเวณ 2 ข้างทางของถนนภายในสนามกีฬาฯ และที่ประชุมยังมีมติให้มีการเปิด-ปิดประตู สนามกีฬาฯ โดยจะเปิดให้บริการเฉพาะประตูหมายเลข 1 (ประตูฝั่งลอมเชียงของ) โดยยานพาหนะสามารถผ่านเข้า – ออกได้ ส่วนประตูหมายเลข 2 – 4 จะเปิดให้บริการเฉพาะประตูบานเล็กซึ่งจะผ่านเข้า – ออกได้เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการเท่านั้น โดยยานพาหนะทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้

ซึ่งประตูสนามกีฬา อบจ.น่านจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 – 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โอกาสนี้ในที่ประชุมยังมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน และประชาชนชาวจังหวัดน่านและผู้ที่มาใช้บริการ เพื่อให้การพัฒนาสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่จังหวัดน่านได้อย่างยั่งยืน