ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ประจำปี 2566 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ วันที่ 9 – 10 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานท่าวังผาพัฒนา (ท่าค้ำ) ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

โดยงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา ในครั้งนี้ จัดขึ้นโดย อำเภอท่าวังผา ร่วมกับชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าวังผา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมี นายสง่า อินยา ประธานคณะกรรมการชมรมเรือแข่งอำเภอท่าวังผา เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง งานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา

ได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน รักษาและต่อยอด ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ที่บรรพบุรุษ ได้ทำไว้เป็นแบบอย่าง ที่งดงามให้คงอยู่สืบไป 2)เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ทุกภาคส่วน เช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 3)เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความปรองดอง ความรัก ความสมานสามัคดี ของประชาชน แต่ละหมู่บ้าน ชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมมากยิ่งขึ้น 4)เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของอำเภอท่าวังผา และจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป อย่างกว้างขวาง

5)เพื่อให้เยาวชน มีโอกาสแสดงพลัง สร้างสรรค์ ในด้านการกีฬาและการพากย์เรือ หลีกเลี่ยง ห่างไกล ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยในปีนี้ มีเรือที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทเรือเล็ก ฝีพาย 25-30 คน เป็นเรือน่าน คนน่าน จำนวน 5 ลำ 2.ประเภทเรือเล็กเอกลักษณ์น่านเหนือ ฝีพาย 25-30 คน เป็นเรือน่านเหนือ และคนน่านเหนือ ใส่เสื้อหม้อฮ่อม จำนวน 9 ลำ 3.ประเภทเรือกลางเอกลักษณ์น่าน ฝีพาย 35-40 คน เป็นเรือน่าน และคนน่าน ใส่เสื้อหม้อฮ่อม จำนวน 14 ลำ

4.ประเภทเรือใหญ่ 55 ฝีพาย เป็นเรือที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของอำเภอท่าวังผา จำนวน 2 ลำ คือ เรือ 1แดนสยาม บ้านวังว้า และเรือสาววารี บ้านดอนตัน รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 30 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรืออำเภอท่าวังผา “แข่งเรือปลอดเหล้า เข้าหาพระธรรม” ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ เป็นเงินจำนวน 20,000 บาท