ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประเมินป่าชุมชนตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2566 ชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประเมินป่าชุมชนตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2566 ชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ณ บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน จัดโดย กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติจาก นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน

โดยมี นายธีระวุฒิ อนุจร ปลัดอำเภอปัว เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสิน และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการประเมิน ซึ่งในปีนี้ บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้เป็นตัวแทนของภาคเหนือ เข้าร่วมรับการประเมินระดับประเทศ ในครั้งนี้

โดยการประเมิน ป่าชุมชนตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชน ตลอดจนเพื่อคัดเลือกป่าชุมชนที่มีแผนงาน ระบบและกระบวนการในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน สามารถเป็นชุมชนตัวอย่างและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอื่นได้ หลักเกณฑ์การประเมินก็จะเป็นการให้ชุมชน

ได้นำเสนอความเป็นมา รูปแบบจัดการป่าและผลงานความสำเร็จของการดูแลรักษาป่าชุมชน มีการเยี่ยมชมป่าชุมชน เยี่ยมชมนิทรรศการ และผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ซึ่งคณะกรรมการตัดสิน จะได้พิจารณาและประเมินป่าชุมชน พร้อมทั้งมีการซักถามข้อมูลจากคนในชุมชน รวมถึงการรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากหน่วยงาน องค์กร และภาคีเครือข่าย ที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนบ้านห้วยหาด ซึ่งการประเมินในครั้งนี้ ก็มีหน่วยงานของภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายต่างๆ ของบ้านห้วยหาด

ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมการประเมิน มาเป็นขวัญกำลังใจ และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คณะกรรมการตัดสิน กันอย่างคับคั่ง จนการประเมินป่าชุมชนตามโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ประจำปี 2566 ชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ณ บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

โดยชุมชนบ้านห้วยหาด เป็นชุมชนหมู่บ้านเป้าหมาย ที่ทาง บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ ชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ที่ยังคงดำเนินกิกรรมร่วมกันจนถึงทุกวันนี้

#บริษัทไฟฟ้าหงสา
#คนรักษ์ป่า #ป่ารักชุมชน
#บ้านห้วยหาด
#อำเภอปัว
#จังหวัดน่าน
#หนังสือพิมพ์น่านนิวส์
#น่านนิวส์ออนไลน์ : #รายงาน