ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ รองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม แห่ง สปป. ลาว

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566
นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ ท่าน พงไซสัก อินถาลาด รองรัฐมนตรี กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม แห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ จากกรมคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม แห่ง สปป. ลาว ในการเข้าร่วมการประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงานเรื่องการคุ้มครอง และการนำใช้แรงงานลาว และแรงงานต่างประเทศ

ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานโพนจัน โดยมี ท่านพมมา พมมะหาน รองเจ้าเมือง เมืองหงสา, ตัวแทนจากแผนกแรงงาน และสวัสดิการสังคม แขวงไชยะบูลี, ตัวแทนจากห้องการแรงงาน และสวัสดิการสังคม เมืองหงสา, แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่าย Corporate Services, ฝ่ายสื่อสารองค์กร, และ ตัวแทนจากบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และในโอกาสสำคัญนี้

ทางคณะฯ ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องนิทรรศการ และ จุดชมวิว ภายในอาคารหงคำไซยาคาร โดยมีน้องๆ Junior Guide ประจำโครงการฯ และฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้บรรยายให้ข้อมูล และต้อนรับคณะฯ อย่างใกล้ชิด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk เพื่อพบปะพนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1

นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม Safety Talk ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารปฏิบัติงาน HPC-O&M ที่จัดขึ้นโดย แผนกความปลอดภัยโรงไฟฟ้า (Power Plant Safety) ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ (SHEQ) บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ หน่วยงานความปลอดภัยของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ได้พบปะ และกล่าวทักทาย พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ในช่วงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1 ในโอกาสนี้ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้กล่าวแสดงความห่วงใยต่อพนักงานทุกคน โดยขอความร่วมมือพนักงานทุกคน ให้ “หยุด และ คิด” (Stop and Think) และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด

ตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติงาน และขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานในช่วงงานซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า หรือ Yearly Maintenance (YM) ประจำปี 2023 ของโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1 สำเร็จลุล่วงอย่างราบรื่น

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
พิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางประจำโรงไฟฟ้า ณ บริเวณลานข้าง Cooling tower โรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด, คณะผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัทผู้รับเหมาในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เข้าร่วมพิธีไหว้เจ้าที่เจ้าทางประจำโรงไฟฟ้า ณ บริเวณลานข้าง Cooling tower โรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลต่อพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา, เป็นการแสดงความเคารพสักการะบูชาต่อเจ้าที่เจ้าทางประจำโรงไฟฟ้า

และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานทุกคนในการดำเนินงานซ่อมบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า หน่วยผลิตที่ 1 ประจำปี 2023 หรือ Yearly Maintenance (YM) ในระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ถึง วันที่ 14 สิงหาคม 2566 ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และมีความปลอดภัยสูงสุด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ณ มะขามทองรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะที่ปรึกษาสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ณ มะขามทองรีสอร์ท ตำบลแคมป์สน อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประชุมในครั้งนี้มีสาระสำคัญ คือการเลือกตั้งนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ คนใหม่ เพื่อแทนตำแหน่งของ นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 2 ปี

โดยในที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายสมัคร โชติวรรณ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ คนใหม่ โดยสมาชิกในที่ประชุม ยกมือสนับสนุนและให้การรับรอง แบบไร้คู่แข่ง และพร้อมกันนี้ ในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ คนใหม่ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม เพื่อบริหารงานสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ต่อไป โดยนายสมัคร โชติวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ คนใหม่ ได้กล่าวขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ให้เกียรติตน มารับตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

พร้อมรับปากว่าจะนำพาองค์กร ก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเที่ยงธรรม ตามข้อบังคับของสมาคมในกรอบของจรรยาบรรณที่ได้บัญญัติไว้ ต่อจากนั้นได้มีการถ่ายรูปร่วมกัน และร่วมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น และเป็นกันเอง

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม พิธีมอบรางวัล โครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ ห้องบอลรูม โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี โดยมี นางวนิภา เชื้อเมืองพาน ขนส่งจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน และเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนนให้กับบุคคลทั่วไป และเยาวชนในจังหวัดน่าน ได้มีความตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ บนท้องถนนอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ซึ่งโครงการประกวดสื่อคลิปวีดิโอเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย จังหวัดน่าน ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดโครงการครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากนักเรียน นักศึกษา อายุระหว่าง 15-18 ปี ในจังหวัดน่าน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวนทั้งสิ้น 18 คลิป โดยผลการตัดสิน ทีมโรงเรียนทุ่งช้าง 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัล 7,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนทุ่งช้าง 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมโรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย 1 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

ส่วนรางวัลชมเชย มีจำนวน 5 รางวัล โดยจะได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม วิทยาลัยเทคนิคน่าน โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษก และวิทยาลัยเทศนิคปัว ทีม 2 สำหรับโครงการประกวดสื่อคลิปวีดีโอ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนจังหวัดน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในหัวข้อ “เยาวชนน่านรุ่นใหม่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท