คณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือด้านการสนับสนุนการศึกษาและการอบรมระยะสั้น กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด และ เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2023 ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำพาคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 16 ท่าน นำโดย คุณสุภาวิณี สัตยาภรณ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือด้านการสนับสนุนการศึกษาและการอบรมระยะสั้น

กับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อของพนักงานของบริษัทฯ และการแลกเปลี่ยนเรื่องจัดการศึกษาให้กับพนักงานผู้ที่สนใจศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณพิเชษฐ ชูฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนองค์กร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมเป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากแผนกทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร และแผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมในการสนับสนุนข้อมูลต่างๆ ให้กับทางคณะ


ในโอกาสนี้ ทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมภายในอาคารหงคำไซยาคาร ได้แก่ ห้องบรรยาย, ห้องนิทรรศการ และจุดชมวิว ทั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการงานที่สำคัญในด้านต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาที่มีประสิทธิภาพ

ตามมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015 และ ระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO 45001: 2018 โดยมีน้องๆ Junior Guide ประจำโครงการฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล