ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2566

คณะผู้บริหาร และตัวแทนสภาบริหาร ไฟฟ้าหงสา ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ แห่ง สปป. ลาว ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมด้วย ตัวแทนสภาบริหาร, คณะผู้บริหาร, และ พนักงาน บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ ท่าน โพไซ ไซยะสอนรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ แห่ง สปป. ลาว พร้อมคณะผู้ติดตาม

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานของโครงการฯ ในปัจจุบัน
โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมห้องบรรยาย, ห้องนิทรรศการ และจุดชมวิว ณ อาคารหงคำไซยาคาร จากนั้น ได้ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณโรงไฟฟ้า, ภายในบริเวณเหมืองถ่านหิน, ห้องการภาคสนามแผนกพัฒนาสังคม,

สหกรณ์ส่งเสริมกสิกรรม เมืองหงสา ณ บ้านนาแก่นคำ เมืองหงสา โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญของฝ่ายปฏิบัติการโรงไฟฟ้า, ฝ่ายปฏิบัติการเหมือง และฝ่ายสื่อสารองค์กร เข้าร่วมติดตาม และให้ข้อมูลกับทางคณะอย่างใกล้ชิด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
“คณะนิด้า รุ่น 3 ลำปาง เข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา”

ในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 นายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ คณะนิด้า รุ่น 3 ลำปาง จำนวน 18 ท่าน นำโดย คุณวินิจ รักชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี, รองประธานนิด้า รุ่น 3 ลำปาง และ พล.ต.ต. ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดน่าน โดยการนำพาของทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน

ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ อาคารหงคำไซยาคาร วัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสาของทางคณะในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึงการบริหารจัดการงานที่สำคัญในด้านต่างๆ ของโครงการฯ ที่มีคุณภาพ และได้การรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับสากล ISO 14001: 2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ หอประชุมบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม การรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ วิทยาลัยชุมชนน่าน ณ หอประชุมบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมี นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้กล่าวให้โอวาทแก่ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์

และมีคณะอาจารย์ ผู้รับผิดชอบโครงการจากวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้บรรยายแนวทางจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าไจและเกิดทักษะในงานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ 2)เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างอาชีพและรายโด้ จากงานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม

โดยมีผู้สนใจ ที่สมัครเรียนเป็นนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขางานหัตถกรรมจักสานสร้างสรรค์ เบื้องต้น จำนวน 20 คน จากบ้านห้วยหาด บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว และจากบ้านนาบง ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม “การฟื้นฟูทักษะการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง บริบท น่าน” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล จ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “การฟื้นฟูทักษะการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง บริบท น่าน” ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ดำเนินงานโดย สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีนายกฤษณธร สินตะละ อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตหญ้าฟางและตำรับอาหารสัตว์ จากสิ่งเหลือทิ้งทางการเกษตร 2)เพื่อฟื้นฟูทักษะทางด้านการผสมพันธุ์ และการจัดการฟาร์ม

โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยง วัว ควาย แพะ ทั่วทั้งจังหวัดน่าน ซึ่งเกษตรกร สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ นำไปปฏิบัติต่อยอด ในการเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้อง เพื่อการพัฒนาเป็นการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ของตนเอง เพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ต่อไปได้

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนวัตกรรมเชิงพุทธเปิดตำนานแหล่งเรียนรู้
พระพุทธศาสนาในดินแดนนันทบุรีศรีนครน่าน (4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ) ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนางสาวกรรณิการ์ ปัญญาทิพย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนวัตกรรมเชิงพุทธเปิดตำนานแหล่งเรียนรู้ พระพุทธศาสนาในดินแดนนันทบุรีศรีนครน่าน (4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ) ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 ด้วย จังหวัดน่าน คณะสงฆ์จังหวัดน่าน คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนา วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานน่าน (ททท.) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน และสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 (อพท.น่าน)

กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนวัตกรรมเชิงพุทธเปิดตำนานแหล่งเรียนรู้พระพุทธศาสนาในดินแดน
นันทบุรีศรีนครน่าน (4 ครูบา 5 พระเจ้า 9 พระธาตุ) พ.ศ. 2565 – 2569 ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเยี่ยมชมวัดที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 วัต (วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร , วัดนาเหลืองใน , วัดพญาวัต, วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง , วัดแสงดาว และวัดกู่คำ

ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี เพื่อนำหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานภาคเอกชน จำนวน 3๐ ท่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้