องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โครงการทหารพันธุ์ดีมณฑลทหารบก ที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน และหน่วยงานอุทยานแห่งชาติขุนน่าน จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ปล่อยปลามัน 1,000,000 ตัว

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดทำ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจากนายเมธวัฒน์ พุทธิธาดากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสันติ ต๊อดแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า

“ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัว และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้” และอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรน้ำและพันธ์ปลาหายาก เนื่องจากการลดลงของทรัพยากรน้ำและพันธุ์ปลาหายาก จึงได้ดำเนินโครงการ “โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น”


โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน (พันธุ์ปลาหายาก )
๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพท้องถิ่นตามวิถีชีวิตชาวบ้าน
๓. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเรียนรู้วิถีชีวิตสัตว์น้ำ


โดยในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ อ.ดร.จุลทรรศน์ คีรีแลงและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ให้การสนับสนุนถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ เรื่องของการอนุรักษ์พันธ์ุปลาเลียหิน (ปลามัน) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ได้ปล่อยลูกพันธุ์ปลามันจำนวน 1,000,000 ตัว

โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข โรงเรียน และศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานฯ เพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคเหนือตอนบน หัวหน้าโครงการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามธรรมชาติและพัฒนานวัตกรรมบ่อดินปั้นเพื่อกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่จังหวัดน่าน และประชาชนในระดับพื้นที่