สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด จัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เพื่อตอบโจทย์การตลาดนำการผลิต รวมถึงประชาสัมพันธ์และตอกย้ำอัตลักษณ์โดดเด่นและคุณภาพมาตรฐานสู่สากล

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Inno – Creative Design Showcase” พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการคนที่ 3 นายจิรชัย มูลทองโร่ย นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ และคณะ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจรรม โดยมีนายอนิรุทธิ์ โพธิหล้าอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน กล่าวต้อนรับ

กิจกรรมเชื่อมโยงและทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านสู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่มุ่งเน้นให้ผู้ประกอบการยุคใหม่มีความพร้อมทางด้านทัศนติ ทักษะความสามารถ และความรู้สำหรับการรับมือกับการแข่งชันอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้ โดยให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตร เพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นและความถนัดที่แตกต่างและหลากหลาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และพัฒนาผู้ประกอบการในทุกระดับให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ ชับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือ ข่ายของผู้ประกอบการ โดยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์ และตราสินค้าที่เด่นชัด ให้ความสำคัญกับการผลิตโดยใช้ตลาดนำ ที่คำนึงถึงความต้องการของตลาดโดยเฉพาะตลาดที่มีมูลค่าสูง

ส่งเสริมการขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงตลาดได้มากขึ้น ตลอดจนสร้างและพัฒนาตลาดในประเทศ สำหรับสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน รวมทั้งตลาดสินค้าสำหรับกลุ่มเฉพาะ โดยโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการค้าการลงทุน และผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาลดต้นทุนการผลิตและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อก้าวไปสู่ตลาดสากล รวมถึงเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้มีรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัยตรงตามความต้องการของตลาด

และขยายช่องทางการตลาดโดยคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิตตลอดจนเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องเงินและผ้าทอน่านต้นแบบใหม่ เชิงนวัตกรรมสร้างสรรค์ (New Product) ให้เป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของน่าน และเพื่อประชาสัมพันธ์และขยายตลาดเครื่องเงินและผ้าทอน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ

ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้กำหนตแนวความคิดหลักว่า “เครื่องเงินและผ้าทอน่านรักษ์โลก” ตามแนวทาง BCG Economy เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลกระทบกับชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมโลก โดยการจัดงาน “Inno – Creative Design Showcase” เป็นการนำเสนอผลงานของโครงการ ได้แก่ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิมจำนวน 34 ผลงาน และ New Product จำนวน 11 ผลงานเพื่อทำการทดสอบตลาดจากผู้บริโภคที่มาร่วมชมงานว่าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่และหรือจะมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอย่างไรหรือไม่

ซึ่งจะได้มีการนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการพัฒนาเครื่องเงินผ้าทอน่านให้กับผู้ประกอบการต่อไป