ชุมชนห้วยหาด เดินหน้าป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7 ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดย นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน ได้นำชาวบ้านจัดกิจกรรมชิงเก็บ ลดการเผา ป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่

การทำเสวียนปุ๋ยหมักไว้ใช้ในครัวเรือน เพือลดต้นทุนการผลิตพืชผักสวนครัว ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชุมชนรักษาไว้ซึ่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีชาวบ้านผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนเข้าร่วมทำกิจกรรมจำนวน 44 ครัวเรือน ได้นำงบประมาณส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้กับผู้น่วมกิจกรรมในครั้งนี้