ชาวบ้านห้วยหาด จัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน จำนวน 720ไร่ ป่าอนุรักษ์ 2,500 ไร่

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566 บ้านห้วยหาด หมู่ที่ 7ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดย นางนัยนา ฑีฆาวงค์ ได้นำชาวบ้านจัดกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน

จำนวน 720ไร่ ป่าอนุรักษ์ 2,500 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน เพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้ป่าและหมอกควันในพื้นที่ ให้ต้นไม้ใหญ่เล็กพันธุ์พืชนาๆชนิดอยู่ในป่าอย่างอุดมสมบรูณ์ต่อไป โดยมีประชาน ผู้สูงอายุและเด็กเยาวชนบ้านห้วยหาด จำนวน 44 ครัวเรือน

ได้ร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าในครั้งนี้และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สถานีดับไฟป่าอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและงบประมาณจากหมู่บ้านห้วยหาดเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มในการจัดกิจกรรมดังกล่าว