ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ให้การต้อนรับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และ นางสาวจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง พร้อมคณะ ในการเดินทางมาเยี่ยมชมกิจการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา และพบปะ ให้กำลังใจ กับผู้ปฏิบัติงานของ กฟผ.

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
กองประชุมจัดตั้งปฏิบัติงาน ISO 14001: 2015 เพื่อการพิจารณาใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 แผนกสิ่งแวดล้อม ฝ่ายความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า แห่ง สปป. ลาว จัดกองประชุมการจัดตั้งปฏิบัติงาน ISO 14001: 2015 เพื่อการพิจารณาใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ให้กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา ณ ห้องประชุม 101 สำนักงานโพนจัน ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานการประชุมโดย ท่าน สะหวาด ขุนดาวง รองหัวหน้ากรมอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า แห่ง สปป. ลาว

และ นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด มีพนักงานบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหกรรม และหัตถกรรม, เจ้าหน้าที่จากแผนกอุตสาหกรรม และการค้า แขวงไชยะบูลี, เจ้าหน้าที่จากห้องการอุตสาหกรรม และการค้า เมืองหงสา และนายบ้าน บ้านเมืองหาน เมืองหงสา เข้าร่วม การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการลงบทบันทึกร่วมกันของคณะกรรมการขั้นศูนย์กลาง และท้องถิ่น เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติงาน ISO 14001: 2015 ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงในการพิจารณาการออกใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry ตลอดถึง การลงภาคสนามติดตามการจัดตั้งปฎิบัติของโครงการฯ

ให้เป็นไปตามหลักการของอุตสาหกรรมสีเขียว เพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สำหรับใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว จะเป็นสิ่งยืนยันว่า การดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา มีประสิทธิภาพ ผ่านการพิจารณาให้เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากถ่านหินลิกไนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ISO 14001: 2015

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน มทร.ล้านนา น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) จัดประชุมแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด การนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดย นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นำโดย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และโครงการปลาสวยงามธรรมชาติโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้จัดประชุมแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด การนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด และชาวบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด เพื่อการนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง

สนับสนุนการขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมของบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ โดยขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งอาหารจากชุมชน ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย เกิดจากกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จได้

มีความเชื่อมั่นและได้ขยายผลด้วยความรอบคอบ มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถยกระดับชุมชนให้มีความแข้มแข็งและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนได้ จากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย ผลจากการประชุมแบบบูรณาการในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดและยกระดับกิจกรรมที่บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี และกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1 ได้รับเกียรติจาก นายกองเอกนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในฐานะรองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี

โดยมี นายกองเอกผะอบ บินสะอาด หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีสงฆ์ การอ่านสารผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน การประดับยศกองอาสารักษาดินแดน ให้แก่ ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กิจการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้แก่ ผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และผู้สนับสนุนกิจการกองอาสารักษาดินแดน การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนทุกอำเภอของจังหวัดน่าน มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง โดยกิจกรรม วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษารักษาดินแดน ครบรอบ 69 ปี ณ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน ที่ 1

บริษัท ไฟฟ้่าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย และในวันเดียวกันนี้ ยังได้มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนางสุดารัตน์ แววบัญฑิต ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่านและสมาซิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบทุนทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดน่าน โดยในปีนี้ แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ได้มีการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน ตามหลักเกณฑ์ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทย กำหนดให้เป็นผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประจำปี 2566 มีนักเรียนและนักศึกษาที่เป็นบุตรของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

และบุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติภารกิจในแต่ละอำเภอของจังหวัดน่าน ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกได้รับทุนการศึกษาทั้งหมด จำนวน 53 ราย ซึ่งการมอบทุนในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน ที่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนสมทบทุนการศึกษา มาร่วมงานและเป็นสักขีพยานและร่วมยินดี จำนวนมาก และบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 20,000 บาท สมทบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย