ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน มทร.ล้านนา น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) จัดประชุมแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด การนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง  บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

ร่วมกับ วิทยาลัยชุมชนน่าน นำโดย นายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) นำโดย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน

และภาคีเครือข่าย “รักป่าต้นน้ำ” นำโดย ผศ.(พิเศษ)ปรีชา วุฒิการณ์ ประธานกลุ่ม “รักป่าต้นน้ำ” และโครงการปลาสวยงามธรรมชาติโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช) ได้จัดประชุมแบบบูรณาการภายใต้แนวคิด การนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้านห้วยหาด และชาวบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ให้การต้อนรับคณะฯ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการระดมความคิด เพื่อการนำความรู้ สู่การปฎิบัติ ในบริบทชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการขับเคลื่อนและต่อยอดกิจกรรมของบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ที่ได้ดำเนินการร่วมกันมาก่อนหน้านี้

ซึ่งทั้ง 2 ชุมชน ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ โดยขึ้นชื่อในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ด้านแหล่งอาหารจากชุมชน ซึ่งการดำเนินการกิจกรรมที่ผ่านมาของชุมชนบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย เกิดจากกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จได้ มีความเชื่อมั่นและได้ขยายผลด้วยความรอบคอบ

มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม สามารถยกระดับชุมชนให้มีความแข้มแข็งและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนได้ จากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย ผลจากการประชุมแบบบูรณาการในครั้งนี้ จะสามารถต่อยอดและยกระดับกิจกรรมที่บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ต่อไป