ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มอบใบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา รุ่นปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวน 435 คน แยกตามหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา ดังนี้

1)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 204 คน 2)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 18 คน 3)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 32 คน 4)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 66 คน 5)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 38 คน 6)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 22 คน 7)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 55 คน

และในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายจิรยุ อิสรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร หลังจากที่ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยชุมชนน่าน ด้วยดีตลอดมา