ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2566

คณะผู้บริหาร ไฟฟ้าหงสา เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรี และรองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ณ นครหลวงเวียงจันทน์

คณะผู้บริหาร บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าพบคารวะ สวัสดีปีใหม่

และ รายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา แเด่ ท่าน นาง บุนคำ วอละจิด รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ ท่าน พูวง หลวงไชชะนะ รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 11 มกราคม 2566 ณ นครหลวงเวียงจันทน์

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ในวันที่ 11 มกราคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหารบริษัทฯ เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ นางสาว มรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำ สปป. ลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าพบคารวะ และสวัสดีปีใหม่ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และบ่อแร่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์

ในวันที่ 10 มกราคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะ เข้าพบคารวะ สวัสดีปีใหม่ และ

รายงานผลการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา แเด่ ท่าน ปอ. ดาววง พอนแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน และบ่อแร่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4

โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566”


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 โครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” ได้เปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้ว โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 4)เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส

นอกจากนั้น ในพิธีเปิดยังมีคณะนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว ได้นำเอาศิลปวรรณคดีและการเล่นดนตรีลาวเดิม มาร่วมแสดง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ นำพาคณะมาโดยท่านพมมา พมมะหาน รองเจ้าเมือง เมืองหงสา แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน มอบสิ่งของให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ในช่วง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดน่าน นำโดย ดร.วรศักดิ์ วงศ์วรกุล ประธานกรรมการบริษัท แพร่ธำรงวิทย์ นายเชิดชู เต็งไตรรัตน์ เจ้าของปั๊มน้ำมันเชลล์ บริษัท เต็งไตรรัตน์ จำกัด, เจ้าของร้านกาแฟเฮือนฮังต่อ นายเดชา ศิรนรเศรษฐ์ เจ้าของร้านฮั้วเลิศรส และนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่านผู้แทนจากบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้มอบสิ่งของ ได้แก่ เครื่องดื่มชูกำลัง น้ำดื่ม กาแฟ ขนม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และอาหารสำเร็จรูป ให้กับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน โดยมี พลตำรวจตรี ปิยะพันธ์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน พร้อมคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ในช่วงระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง วันที่ 4 มกราคม 2566 โดยทางตำรวจภูธรจังหวัดน่าน จะได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบ นำไปแจกจ่ายให้กับจุดตรวจบูรณาการ ในจังหวัดน่าน จำนวน 30 จุดตรวจ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวมากกว่าในช่วงเวลาปกติ โดยทางจังหวัดน่านร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ได้กำหนดจุดตรวจบูรณาการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุ ตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน มีความอุ่นใจ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มากขึ้น