ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2567 “ช่วยเหลือ เติมเต็ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม” ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมาบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2567 “ช่วยเหลือ เติมเต็ม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบปัญหาทางสังคม” ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ดำเนินโครงการฯ โดย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน โดยได้จัดเวทีประชุมวางแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าวังผา จำนวน 10 ราย


โดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.), ผู้นำชุมชน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.), หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงาน ONE HOME พม.น่าน

ร่วมขับเคลื่อนงานวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการ เพื่อจัดสวัสดิการ บูรณาการแก้ไขปัญหาทางสังคมให้เกิดผลสำเร็จร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ได้ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพร้อมกับมอบสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนที่ด้อยโอกาส เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน จำนวน 10 ราย เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น️

และทางบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

#ไฟฟ้าหงสา #โครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม_ปีงบประมาณ2567
#เทศบาลตำบลท่าวังผา #อำเภอท่าวังผา #จังหวัดน่าน #ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดน่าน