ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 มิถุนายน 2567

7 Habits: Report out รุ่นที่ 9

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สายงานทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้จัดให้มีกิจกรรม 7 Habits: Report out รุ่นที่ 9 ขึ้น ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานโพนจัน ได้รับเกียรติจาก นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าร่วมเป็นประธานในงาน โดยมีคณะผู้บริหาร, พนักงานของบริษัทฯ ที่เคยผ่านหลักสูตรฝึกอบรม 7 Habits ในรุ่นก่อนหน้า

และ พนักงานสายงานต่างๆ เข้าร่วมภายในงาน เพื่อร่วมให้กำลังใจกับเพื่อนพนักงานที่ผ่านการอบรมหลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People รุ่นล่าสุด จำนวน 26 คน สำหรับกิจกรรม 7 Habits: Report out ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

เป็นเวทีของกลุ่มพนักงานผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมในหัวข้อหลักสูตร “The 7 Habits of Highly Effective People” ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2023 – พฤษภาคม 2567 ให้ได้มีโอกาสนำสิ่งที่ได้รับจากหลักสูตรมาร่วมแบ่งปัน และ มานำเสนอถึงการปรับใช้ 7 Habits ในชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว ภายหลังจากที่เรียนจบหลักสูตรไปแล้ว อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People

เป็นหลักสูตรที่เกี่ยวกับ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง ช่วยผลักดันให้องค์กรบรรลุผลลัพธ์ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นเรื่องการปลูกฝังความมีประสิทธิผลให้กับพนักงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องไปไม่สิ้นสุด

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้า หงสา เข้าร่วมงานวันเด็กสากล, วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ (ครบรอบ 44 ปี) ณ เมืองหงสา, เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน และ แขวงหลวงพระบาง

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เมืองหงสา, เมืองเงิน, เมืองเชียงฮ่อน และ แขวงหลวงพระบาง ได้จัดงานวันเด็กสากล, วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับในวันที่ 1 มิถุนายน ของทุกปี และในปี 2024 นี้ เป็นการครบรอบ 44 ปี โดยทางบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานในปี 2024 จำนวน 12,075,000 กีบ (ประมาณ 21,000 บาท)และได้ร่วมสนับสนุนกล้าไม้ จำนวน 3 ชนิด รวมจำนวนกว่า 1,500 ต้น ประกอบด้วย อินทนิล, กระถินณรงค์ และ คูนมีตัวแทนคณะผู้บริหาร และ พนักงาน ของ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด เข้าร่วมงานที่เมืองหงสา เมืองเงิน เมืองเชียงฮ่อน และ แขวงหลวงพระบาง ตามรายละเอียดดังนี้
• เมืองหงสา ได้รับเกียรติจาก นายจิรศักดิ์ ทิพย์บำรุง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด สายงานเหมือง เข้าร่วมงาน ณ สนามกีฬาเมือง เมืองหงสา และ ห้วยปางซอด นาปุง – ปากห้วยยาง โดยการเป็นประธานของ ท่านพอนสะหวัน ไซสมพัน เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองหงสา

• เมืองเงิน ได้รับเกียรติจาก คุณชัชวาลย์ คงด้วง รองผู้อำนวยการสายงานความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ เข้าร่วมงาน ณ สถานที่แข่งเรือ อ่างน้ำห้วยนาน้อย โดยการเป็นประธานของ ท่านทะวีสัก ไซยะวง เลขาพรรคเมือง เจ้าเมือง เมืองเงิน
• เมืองเชียงฮ่อน ได้รับเกียรติจาก นายคมเพ็ด แก้วพิลา ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายพัฒนาสังคม สายงานกิจการองค์กร เข้าร่วมงาน ณ ห้วยบวกยำ บ้านลับ เมืองเชียงฮ่อน โดยการเป็นประธานของ ท่านสมบูน ไชวุด รองเจ้าเมือง เมืองเชียงฮ่อน


• แขวงหลวงพระบาง ได้รับเกียรติจาก นายธวัชชัย วงค์กันตา ผู้จัดการแผนกการฟื้นฟูและการปลูกป่าทดแทน สายงานความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ เข้าร่วมงาน ณ บ้านดอนกลาง เมืองหลวงพระบาง โดยการเป็นประธานของ ท่านคำขัน จันทะวีสุข เจ้าแขวง แขวงหลวงพระบางบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด สนับสนุนการจัดงานวันเด็กสากล, วันสิ่งแวดล้อมโลก และวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ และเข้าร่วมงาน ณ เมืองหงสา, เมืองเงิน, เมืองเชียงฮ่อน และแขวงหลวงพระบาง เป็นประจำทุกปี

และให้ความสำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมาตลอด โดยได้ร่วมมือกับภาครัฐในการปลูกป่าทดแทนขึ้น ที่เมืองหงสา เริ่มมาตั้งแต่ปี 2008, เมืองเงิน เริ่มตั้งแต่ปี 2013, เมืองเชียงฮ่อน เริ่มตั้งแต่ปี 2017 และ แขวงหลวงพระบาง เริ่มตั้งแต่ปี 2013 รวมแล้วกว่า 519 เฮกตาร์ ซึ่งสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และต้นน้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศน์อย่างต่อเนื่องสืบมาจนถึงปัจจุบัน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้า หงสา ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล้” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2567
บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ สำนักงานน่าน ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล้” ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

โดยมี ว่าที่ ร.อ. จิรภัทร มหาวงค์ และคณะครู โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ ให้การต้อนรับ ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ เป็นโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย ที่จะได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “หงสา มิตรชิดใกล้” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์

ที่เพื่อมุ่งเน้นให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจ ให้กับกลุ่มนักเรียนที่เป็นเยาวชน และประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าหงสา, มาตรการการควบคุม และกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิต, การควบคุมและติดตามด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการให้ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อสอดคล้องกับนโยบายมุ่งสู่การเป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และประชาชน ของทั้ง 2 ประเทศ อีกด้วย