น่าน ชูสินค้าอัตลักษณ์คุณภาพมาตรฐาน ภายใต้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน “น่านแบรนด์” หวังยกระดับผลิตภัณฑ์ฯ น่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่ โรงแรมน่าตรึงใจบูติค จังหวัดน่าน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน จัดแถลงข่าวประชาสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน ภายใต้ตราสัญลักษณ์น่าน แบรนด์ และน่านแบรนด์พรีเมี่ยม หวังยกระดับผลิตภัณฑ์สู่ระดับสากล โดยมี นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแถลงข่าว


จังหวัดน่านมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แสดงถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรม อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของใช้จากเครื่องเงิน ผลิตภัณฑ์แฟชั่นจากผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป สมุนไพรและอาหาร และสินค้าบริการต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าและบริการ

ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน สร้างจุดแข็งจากภายในและเสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดทั่วโลก ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย และยกระดับการรวมกลุ่มธุรกิจ (Cluster) เพื่อให้แข่งขันได้ในตลาดดังกล่าวอย่างยั่งยืน
นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน

ได้ดำเนินการจัดทำตราสัญลัษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน หรือน่านแบรนด์ (NAN Brand และ NAN Brand Premium) ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ยืนยันแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือบริการที่มีแหล่งผลิตในจังหวัดน่าน สินค้าและบริการที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว จะเป็นสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ บ่งบอกถึงเอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน เป็นการส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน

มีภาพลักษณ์ชัดเจนต่อผู้บริโภค ทำให้ผู้ซื้อมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสินค้าที่มีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของจังหวัด และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งชันให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดยุคปัจจุบัน


นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับโอกาสทางการค้าและการผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน มุ่งสู่ตลาดระดับประเทศและสากล ในปี ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้าในระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น เพิ่มโอกาสทางการค้า สินค้าและการบริการที่มีศักยภาพอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ๕ กิจกรรมหลัก ของจังหวัดน่านใน ๔ สาขา ได้แก่ สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย / สาขาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพ / สาขาสิ่งประดิษฐ์และของที่ระลึก ของใช้ และของประดับตกแต่ง / สาขาท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว ปัจจุบันมีผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์น่านแบรนด์ และน่านแบรนด์พรีเมี่ยมฯ ทั้ง ๔ สาขา รวม ๑๐๔ กิจการ ๒๓๗ ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็นน่านแบรนด์ ๘๔ กิจการ ๒๐๗ ผลิตภัณฑ์ และน่านแบรนด์พรีเมี่ยม ๒๐ กิจการ ๓๐ ผลิตภัณฑ์

ที่ผ่านมามีการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ และมีความเข้มแข็งทางด้านการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ในระดับประเทศ ที่จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม่ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมรวม ๕0 ราย การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน เพื่อยกระดับโอกาสทางการค้าและการตลาดที่จังหวัดน่าน มีผู้ประกอบการเข้าร่วม ๕0 ราย ด้านการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (Nan Brand และ Nan Brand Prerniurn) มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ social ต่าง ๆ ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน และสินค้าอื่นที่มีศักยภาพของจังหวัดน่าน


ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๕ มีนาคม ๒๕”๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพิษณุโสก
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕”๖๗ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์สินค้าและบริการที่จะได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
จังหวัดน่าน ผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย มีสำนักงานใหญ่หรือสำนักงานสาขาตั้งอยู่ในจังหวัดน่าน / เป็นสินค้าและบริการที่มีแหล่งผลิต หรือผลิตขั้นตอนสุดท้ายในจังหวัดน่าน เพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเป็นสินค้าของจังหวัดน่าน) / กรณีที่เป็นสินค้าหรือบริการ ที่ต้องได้รับอนุญาตในการผลิตและจำหน่ายตามกฎหมายเฉพาะ จะต้องได้รับใบอนุญาต หรือใบรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีใบอนุญาต อย. หรือเครื่องสำอาง มีเลขที่จดแจ้งที่ก่อน โดยการอนุญาตให้ใช้ ตราสัญลักษณ์ฯ มีอายุ ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต และสำหรับผู้ประกอบการที่พลาดโอกาสในการพิจารณาอนุญาตของคณะกรรมการบริหารตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านในครั้งนี้

ยังสามารถติดต่อขอยื่นใบสมัคร เพื่อรับการพิจารณาในครั้งต่อไป โดยติดต่อที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ทั้งนี้สินค้าและบริการที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN Brand และNAN Brand Premium) จะได้รับสิทธิประโยชน์ อาทิ ได้รับคัดเลือกให้เป็นสินค้าและบริการระดับคุณภาพมาตรฐานของจังหวัด ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมกิจกรรม และงานแสดงสินค้าในระดับประเทศหรือสากล ที่จัดโดยหน่วยงานของจังหวัดน่าน / ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มช่องทางการตลาดด้านออนไลน์และออฟไลน์ให้แก่สินค้าอย่างต่อเนื่อง


นายพันธุ์พัฒน์ พิชา รองประธานหอการค้าจังหวัดน่าน กล่าวว่า หอการค้าจังหวัดน่าน มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของภาคเอกชน และเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัด ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ขอสนับสนุนโครงการและกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับโอกาสทางการค้าและการตลาด ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่านสู่ตลาดระดับประเทศและสากล ด้วยเห็นว่า การมีแบรนด์ของจังหวัดน่านให้กับผลิตภัณฑ์

เป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นของดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน มีระบบการผลิตหรือจัดจำหน่ายที่ดี ที่มีอัตลักษณ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค จึงพร้อมให้สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ และประชาชน เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และจะได้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ไปยังสมาชิก และผู้ประกอบการ เพื่อเชิญชวนให้มาขอใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดน่าน (NAN Brand และ NAN Brand Premium) ต่อไป
****************************