ไฟฟ้าหงสา ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปี 2566

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน 2566 ณ บริเวณแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ จัดขึ้นโดย สมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายนายศราวุธ พุฒตรง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน พี่น้องชาวเรือและประชาชนทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

โดยการจัดแข่งเรือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของชุมชน หมู่บ้าน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการสืบสานประเพณี พิธีกรรมท้องถิ่นที่เป็นทุนภูมิปัญญาเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้านและชุมชน

เป็นการอนุรักษ์ รักษาและสืบทอด ประเพณีแช่งเรือที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดน่าน ให้คงอยู่สืบไป 2)เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชนในเขตน่านเหนือ (อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง) น่านกลาง (อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง) น่านใต้ (อำเภอเวียงสา) ที่มีเรือได้นำเรือมาร่วมแช่งขัน 3)เพื่อให้ประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สำหรับประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทเรือใหญ่ในตำนาน มีจำนวน 6 ลำ 2)ประเภทเรือกลาง มีจำนวน 8 ลำ 3)ประเภทเรือเล็ก มีจำนวน 7 ลำ 4)ประเภทเรือเอกลักษณ์ มีจำนวน 9 ลำ

รวมมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 30 ลำ สำหรับงานประเพณีแข่งเรือเอกลักษณ์น่าน สานสัมพันธ์ น่านเหนือ น่านกลาง น่านใต้ จังหวัดน่าน ประจำปี 2566 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ จำนวน 50,000 บาท