ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว ติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา

ในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2566 นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ให้การต้อนรับ ท่าน จันทะเนด บัวละพา รองรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม แห่ง สปป. ลาว ในการติดตามการดำเนินงานของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เพื่อให้ทราบถึงการดำเนินงานด้านการคุ้มครองการใช้น้ำ

และการปล่อยน้ำใช้สู่ลำราง ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา รวมถึง การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโครงการฯ ที่มีประสิทธิภาพ และได้รับมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล ISO 14001: 2015 บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด (Hongsa Power Company Limited)

ดำเนินธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้า มีผู้ถือหุ้น 3 ราย ได้แก่ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ราชกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด, และรัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว มีกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 1,878 เมกะวัตต์ ภายใต้ชื่อที่เรียกกันทั่วไปว่า “โรงไฟฟ้าหงสา” ตั้งอยู่ที่เมืองหงสา แขวงไชยะบูลี, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ณ ห้องประชุมสิริเบญญา 3 วิทยาลัยชุมชนน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ในครั้งนี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา และเป็นผู้มอบใบอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรอนุปริญญา รุ่นปีการศึกษา 2561 – 2564 จำนวน 435 คน แยกตามหลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชา ดังนี้

1)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน จำนวน 204 คน 2)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว จำนวน 18 คน 3)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการบัญชี จำนวน 32 คน 4)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 66 คน 5)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 38 คน 6)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 22 คน 7)หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน จำนวน 55 คน

และในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน ประจำปีการศึกษา 2561 – 2564 ในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ยังได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากนายจิรยุ อิสรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี ประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตร หลังจากที่ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาด้านการศึกษา ให้แก่วิทยาลัยชุมชนน่าน ด้วยดีตลอดมา

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 จัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเอาไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองน่าน กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โรงแรม บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน และร้านค้าต่างๆในจังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

1)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีจิตอาสาเพื่อสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 2)เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญและนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ สืบไป 3)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญและเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้อง และถูกวิธี

4)เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรหลาน การเอาใจใส่ การให้ความรัก การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง 5)เพื่อสร้างทัศนคติให้กับหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้สำนึกในบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่พาบุตรหลาน มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2566 ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4

ไฟฟ้าหงสา ร่วมสนับสนุนงบประมาณ สมทบทุนในการจัดหารายได้ให้เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เพื่อจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “วันรวมน้ำใจ สู่กาชาดน่าน” ประจำปี 2566 จัดโดย จังหวัดน่านและเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จัดขึ้น ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขอรับเงินบริจาคสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ และสิ่งของบริจาค นำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจ ในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งการรับบริจาคเงินและสิ่งของในครั้งนี้ ได้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ห้างร้าน พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ได้มามอบสิ่งของเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เงินสด รถจักยานยนต์ รถจักรยาน ทีวีสี ตู้เย็น พัดลม หม้อหุงข้าว ที่นอน ผ้าห่มกันหนาว และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งสิ่งของที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะนำไปเป็นรางวัลกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ในงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2566 นี้ ณ ริมแม่น้ำน่าน เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ

ส่วนเงินรายได้ จะนำไปสมทบทุนดำเนินงานตามพันธกิจในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อจัดหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และนำไปช่วยเหลือสาธารณะกุศลต่างๆ ในจังหวัดน่าน ต่อไป สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน เป็นผู้แทนรับมอบ

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️
ข่าวที่ 5

ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการชกมวยเยาวชนไทยด้านภัยยาเสพติด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล จ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการส่งเสริมการชกมวยเยาวชนไทยด้านภัยยาเสพติด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน” ณ สนามมวยชั่วคราวอาคารเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายพรพิษณุ จันสวัสดิ์นายอำเภอสองแคว เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายอุดม ทองสุข ประธานชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสองแคว เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1)เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เห็นคุณค่าของศิลปะแม่ไม้มวยไทย 2)เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

3)เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 4)เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการป้องกันตัวของไทย ให้อยู่คู่คนไทยสืบไป โดยภายในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้นำชุมชนในจังหวัดน่าน และประชาชนทั่วไป มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง สำหรับการแข่งขันชกมวยไทยในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานครั้งนี้ด้วย