องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” ที่โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกอดุลย์ อานุภาพบรรเจิด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ

โดยมี นายประกวด พายัพสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนปัว ประธานสหวิทยาเขตวรนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู (สปค.) โรงเรียนปัว โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

2)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 4)เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนปัว 2.โรงเรียนเชียงกลาง”ประชาพัฒนา” 3.โรงเรียนทุ่งช้าง 4.โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม 5.โรงเรียนบ่อเกลือ 6.โรงเรียนเมืองแงง 7.โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ 8.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต มีจำนวนนักเรียน จำนวน 320 คน เข้าร่วมในโครงการฯ

โดยมีการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาวิทยาศาสตร์ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ โดยในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 26 ทุน ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม

และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป โดยบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้