องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566”ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ร่วมกับ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” ที่โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก พันจ่าเอกณัฐนันท์ เรืองไพศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.กมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ประธานสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2566 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2)เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3)เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 4)เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส

โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกลุ่มสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 9 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน 2.โรงเรียนบ้านหลวง 3.โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม 4,โรงเรียนแม่จริม 5.โรงเรียนน่านนคร 6.โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ 7.โรงเรียนบ่อสวกวิทยาคาร 8.โรงเรียนศรีนครน่าน 9.โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา

มีจำนวนนักเรียน จำนวน 350 คน เข้าร่วมในโครงการฯ โดยมีการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 3 รายวิชา คือ 1.วิชาวิทยาศาสตร์ 2.วิชาคณิตศาสตร์ 3.วิชาภาษาอังกฤษ โดยในครั้งนี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 34 ทุน ให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566” เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดน่าน ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

โดยบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยมีนายยุทธนา จุฬพันธ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

และนอกจากนี้ ทางเมืองหงสา แขวงไชยะบุรี ประเทศสปป.ลาว นำโดย ท่านพมมา พมมะหาน รองเจ้าเมืองหงสา ได้นำคณะครู นักเรียน ของชมรมดนตรีลาวเดิม โรงเรียนมัธยม ม.ส.หงสา มาทำการแสดงการเล่นดนตรีลาวเดิมแบบโหมโรง ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับชม เพื่อเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ของทั้ง 2 ประเทศ อีกด้วย