ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 17 มกราคม 2567

การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเหมือง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2023 (Safety Committee Meeting Q4-2023)

นายคทายุทธ์ ชูพูล กรรมการผู้จัดการบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร, พนักงานบริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด ฝ่ายเหมือง และฝ่ายความปลอดภัย คุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร, พนักงาน ฝ่ายเหมือง และฝ่ายความปลอดภัย ของบริษัทผู้รับเหมาภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนหงสา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยเหมือง ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2023 ในวันที่ 13 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม บริษัท อิตาเลียนไทย หงสา จำกัด

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปการปฎิบัติงานของคณะทำงานความปลอดภัยเหมือง ในปี 2023 ที่ผ่านมา พร้อมทั้ง ร่วมกันนำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2024 และ มาตรการที่นำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และมาตรฐานการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ISO45001: 2018 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กรต่อไป

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ บิดาของ นายวัชเรนทร์ มูลหงษ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท ประจำจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายกิจการองค์กร พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ

ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อวัชระ มูลหงษ์ อายุ 71 ปี บิดาของ วัชเรนทร์ มูลหงษ์ ผู้สื่อข่าวช่อง 9 อสมท ประจำจังหวัดน่าน ณ วัดหัวเวียงเหนือ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 3
ไฟฟ้าหงสา ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ มารดาของภรรยา นายสำรวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2023 บริษัท ไฟฟ้า หงสา จำกัด นำโดย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ฝ่ายกิจการองค์กร พร้อมคณะ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ร่วมวางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ และร่วมทำบุญงานบำเพ็ญกุศลศพ

คุณแม่สุข ดวงพิสุข อายุ 85 ปี มารดาของภรรยา นายสำรวย ผัดผล ประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน ณ บ้านราษฏร์สามัคคี ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 4
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567”

บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา เด็กน่านสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2567” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2567 ณ อาคารหอประชุม 84 ปี โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ดร.กมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร ในฐานะประธานสหวิทยาเขตเวียงภูเพียง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับการพัฒนาและเสริมทักษะทางวิชาการในการนำความรู้ไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 3.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างเต็มตามศักยภาพ 4.เพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดโอกาส ตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดี ซึ่งการจัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาเด็กน่านสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567”

เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ปกครองที่ขาดความพร้อม และเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง สร้างแรงจูงใจ ในการที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ได้ดำเนินการโดย 4 สหวิทยาเขต ดังนี้ 1)สหวิทยาเขตเวียงภูเพียง จัดติว ณ โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน นักเรียนจำนวน 810 คน 2)สหวิทยาเขตเวียงป้อ จัดติว ณ โรงเรียนสา นักเรียนจำนวน 1,162 คน 3)สหวิทยาเขตวรนคร จัดติว ณ โรงเรียนปัว นักเรียนจำนวน 656 คน 4)สหวิทยาเขตศิลาทอง จัดติว ณ โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม นักเรียนจำนวน 372 คน รวมนักเรียนจาก 33 โรงเรียน จำนวนนักเรียนที่ได้รับการติวทั้งหมด จำนวน 3,000 คน โดยโครงการฯ นี้ บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษา จำนวน 60 ทุน ให้กับเด็กนักเรียน และสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมรวมเป็นเงิน จำนวน 150,000 บาท โดยมี นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายกิจการองค์กร สำนักงานน่าน เป็นผู้แทนของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 5
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการองค์กร สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 จัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเอาไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองน่าน กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โรงแรม บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน และร้านค้าต่างๆในจังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้ 1)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีจิตอาสาเพื่อสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์ 2)เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญและนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ สืบไป 3)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญและเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้อง และถูกวิธี

4)เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรหลาน การเอาใจใส่ การให้ความรัก การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง 5)เพื่อสร้างทัศนคติให้กับหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้สำนึกในบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่พาบุตรหลาน มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย

🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️🔸️

ข่าวที่ 6
ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูบำนาญจังหวัดน่าน “สร้างสุขครูไทยวัยเกษียณ”

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการองค์กร สำนักงานน่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูบำนาญจังหวัดน่าน “สร้างสุขครูไทยวัยเกษียณ” ณ สนามกีฬาวู้ดบอล อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดโดยสหพันธ์ชมรมครูบำนาญจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมวู้ดบอลนครน่าน ได้รับเกียรติจาก นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

มีนายสง่า ไชยภักษา ประธานกรรมการสหพันธ์ชมรมครูบำนาญจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูบำนาญกับผู้อาวุโส ที่รักการออกกำลังกาย ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีประเภทกีฬาที่แข่งขันประกอบด้วยกีฬาวู้ดบอล และกีฬาเปตอง ซึ่งเป็นประเภทกีฬาที่เหมาะสมกับผู้สูงวัย สำหรับนักกีฬาผู้เข้าแข่งขันประกอบด้วยข้าราชการครูบำนาญ ข้าราชการบำนาญสังกัดอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ดังนี้ 1)นักกีฬาเปตอง จาก 4 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน อำเภอภูเพียง อำเภอท่าวังผา และอำเภอเวียงสา รวมจำนวน 50 คน 2)นักกีฬาวู้ดบอล จาก 7 อำเภอ คือ อำเภอเมืองน่าน 13 คน อำเภอภูเพียง 16 คน อำเภอเวียงสา 11 คน อำเภอท่าวังผา 5 คน อำเภอปัว 7 คน อำเภอเชียงกลาง 9 คน และอำเภอทุ่งช้าง 11 คน รวมจำนวน 72 คน

ซึ่งการจัดการแข่งขันทั้งสองชนิดกีฬาในวันนี้ มุ่งเน้นการออกกำลังกาย ความมีมิตรไมตรีในหมู่คณะ รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างสุขภาพที่ดี เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาที่สามารถเล่นได้อย่างปลอดภัย ทั้งยังส่งผลต่อไปถึงการแข่งขันกีฬาอาวุโสระดับประเทศต่อไป และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูบำนาญจังหวัดน่าน “สร้างสุขครูไทยวัยเกษียณ” ในครั้งนี้ ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำจัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย