ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567
บริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายกิจการองค์กร สำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567

จัดขึ้น ณ เทศบาลเมืองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจาก นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเอาไว้ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้

จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลเมืองน่าน กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน โรงแรม บริษัท ห้างร้าน สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่าน และร้านค้าต่างๆในจังหวัดน่าน ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมและสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กและเยาวชนในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ดังนี้

1)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีความรู้คู่ปัญญา มีคุณธรรม มีความสามัคคี และมีจิตอาสาเพื่อสังคม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี อย่างสร้างสรรค์

2)เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เห็นความสำคัญและนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงไว้ สืบไป

3)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงหน้าที่ความสำคัญและเห็นคุณค่าของตนเอง และส่งเสริมให้มีความกล้าแสดงออกถึงความสามารถของตนในทางที่ถูกต้อง และถูกวิธี

4)เพื่อกระตุ้นให้ผู้ปกครองให้ความสำคัญ โดยเฉพาะการเลี้ยงดูบุตรหลาน การเอาใจใส่ การให้ความรัก การพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ และห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งปวง 5)เพื่อสร้างทัศนคติให้กับหน่วยงาน หรือผู้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบได้สำนึกในบทบาทหน้าที่ และภารกิจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคลากรที่ดี และเป็นกำลังสำคัญ ที่จะพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เด็กและเยาวชน ผู้ปกครองที่พาบุตรหลาน มาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก สำหรับกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 ทางบริษัท ไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ด้วย