น่าน-ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี” สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ

นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้แก่ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (ซีพี) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานน่าน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.6 พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน บริษัทแพร่ธำรงวิทย์ จำกัด บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พร้อมด้วยชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต “รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่า สามัคคี” ณ บ้านห้วยหาด-หลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายสาธิต บุญทอง นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวน่าน และนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดน่าน มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด เป็นผู้กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผู้ที่มาร่วมงาน โ

ดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้แก่ การสร้างฝายชะลอน้ำ การปลูกต้นไม้ การปล่อยสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการเรียนรู้การทำน้ำยาอเนกประสงค์ การทำอาหารและการทำขนม โดยได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากคณาจารย์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งชุมชนบ้านห้วยหาด-หลักลาย ถือเป็นชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ และยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน

และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน