ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรม “สานเสวนาต้นแบบแผนชุมชนท้องถิ่นน่าน วิถีใหม่ : ถืมตองมีรัก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรม “สานเสวนาต้นแบบแผนชุมชนท้องถิ่นน่าน วิถีใหม่ : ถืมตองมีรัก” ณ นาแปลงกลาง (แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59) บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ดำเนินการจัดงานโดยมูลนิธิฮักเมืองน่านร่วมกับสภาประชาชนตำบลถืมตอง บูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับเกียรติจากนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีนายภาคภูมิ พรมสาร ประธานสภาประชาชนตำบลถืมตอง เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์

คือ 1.เพื่อประชาสัมพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 ให้เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไป 2.เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการกล้าดี ปีที่ 6 โดยมีที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงงานโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลถืมตอง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 และทรงเพาะข้าวเหนียวพันธุ์น่าน 59 (เมล็ดพันธุ์คัด)

ลงในกระถาง จำนวน 7 เมล็ด เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชาวจังหวัดน่าน นั้น ทางมูลนิธิฮักเมืองน่านร่วมกับสภาประชาชนตำบลถืมตอง ได้กำหนดวันเกี่ยวข้าวที่ทรงเพาะ ในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ นาแปลงกลาง (แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวน่าน 59) บ้านถืมตอง หมู่ที่ 1 ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้แก่

พิธีกรรมแฮกเกี่ยวข้าว โดย พ่ออุ้ยหนานปั่น นันสว่าง ปราชญ์ชาวบ้านของตำบลถืมตอง จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาวนา ก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวจริง หลังจากนั้นเป็นการเกี่ยวข้าวที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเพาะ จำนวน 8 กอ โดยมีผู้เกี่ยวข้าว ดังนี้ กอที่ 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กอที่ 2 ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กอที่ 3 พลเอกวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนา กอที่ 4 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน กอที่ 5 เกษตรจังหวัดน่าน กอที่ 6 นายอำเภอเมืองน่าน กอที่ 7 ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 38 กอที่ 8 ผู้แทนมูลนิธิฮักเมืองน่าน และภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการโครงการกล้าดี ปีที่ 6 จำนวน 5 โรงเรียน

ได้แก่ โรงเรียนตาลชุมพิทยาคม โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ และโรงเรียนบ่อเกลือ ภายใต้ หัวข้อ “กล้าดี วิถีใหม่ รวมใจเพื่อชุมชน” วิสาหกิจชุมชนเกษตรฮักเมืองน่าน กาดน้อยมีรัก จากโครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ตำบลถืมตอง ซึ่งกิจกกรมในครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานและหลายองค์กร ได้แก่ หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน

คณะสื่อมวลชน บริษัท ห้างร้าน พ่อค้า ประชาชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน