ศูนย์สตรีเชียงราย จัดโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า รุ่นที่ 53

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและป้องกันเหตุฉุกเฉินล่วงหน้า ประจำปีงบประมาณ 2564แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 53 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เพื่อเตรียมความพร้อมแก่บุคลากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจมีส่วนร่วมในการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน โดยวิทยากรจาก สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยและดำเนินการป้องกันอัคคีภัยโดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลเมืองพาน

เพื่อรู้จักวิธีอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงหรือเกิดอัคคีภัยขึ้น
โดยฝึกมีทักษะและรู้วิธีช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกวิธี สามารถใช้เครื่องมือเพื่อลดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และลดการบาดเจ็บ ทุพพลภาพ โดยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง และเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการขอความช่วยเหลือการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ซึ่งภัยพิบัติจากทางธรรมชาติเราไม่สามารถหยุดยั้งได้แต่เราสามารถป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ต่างๆที่ในบัจจุบันมีการสื่อสารบอกข่าวได้ทราบล่วงหน้าในการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ

  สำหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของสตรีและครอบครัว ซึ่งเป็น 1 ใน 9 แห่ง ที่ดำเนินการดูแลประชาชนในพื้นที่ 5  จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถานที่จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตร 6 เดือน 3 เดือน 1 เดือน และฝึกอาชีพในชุมชนตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการเรียน ค่าใช้จ่าย การว่างงาน ไม่มีอาชีพ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย กำหนดเปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพให้หลายหลักสูตร พร้อมจัดที่พักและอาหารให้ฟรีตลอดหลักสูตร ผู้สนใจให้ติดต่อและสมัครเข้ารับการฝึกอบรมที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย อำเภอพาน สามารถสอบถามรายละเอียด โทร 053-723-950, 081-961-6676 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ