น่าน-ไฟฟ้าหงสา คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 จังหวัดภาคเหนือ และภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสถารศ

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน คณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน

และภาคีเครือข่าย ได้เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน   โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 จังหวัดภาคเหนือ เป็นเจ้าเภาพในการทอดกฐินสามัคคี ได้แก่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยครั้งนี้ ได้มีพิธีการทางพระพุทธศาสนา คือ พิธีสืบชะตาหลวง และพิธีถวายกฐินสามัคคี

ทั้งนี้เพื่อนำปัจจัยในการทอดกฐินสามัคคี ในครั้งนี้ ไปบูรณศาสนสถานภายในวัด ใช้ในกิจการพระพุทธศาสนาและสาธารณประโยชน์ และเป็นทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุ สามเณร ต่อไป ซึ่งพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 จังหวัดภาคเหนือ

หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน คณะศรัทธาบ้านสถารส ภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน และพ่อค้า ประชาชาชนทั่วไป มาร่วมงานทำบุญงานทอดกฐินสามัคคี กันอย่างคับคั่ง ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทุกคน