ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อขับเคลื่อนโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา และกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว ณ มทร.ล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่

และกลุ่มผู้นำชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน นำโดยนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในเรื่องของ “การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์”

ได้รับความอนุเคราะห์จาก รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ได้แก่ การคัดเลือกพันธุ์สุกรแม่พันธุ์ การผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ การผสมเทียม การรีดน้ำเชื้อ การดูแลแม่สุกรและลูกสุกรระหว่างคลอดและหลังการคลอด การเลี้ยงสุกรตามช่วงอายุ และการให้อาหารสุกรแม่พันธุ์ เป็นต้น ซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะศึกษาดูงาน

ได้เข้ามาศึกษาดูงานในเรื่อง การเลี้ยงสุกร มาก่อนหน้านี้ และสามารถมีแนวทางในการต่อยอดอาชีพในชุมชนของตนเองได้ และหลังจากการมาทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางกลุ่มคณะที่มาศึกษาดูงาน มีความคาดหมายที่จะนำองค์ความรู้และเทคนิค เรื่องของ“การเลี้ยงสุกรแม่พันธุ์” ที่ได้รับ นำไปปรับใช้และปฏิบัติในชุมชนของตนเองมีการต่อยอด อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากที่เคยมาทัศนศึกษาดูงานและเรียนรู้ในหลายด้านที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ที่ผ่านมาและเป้าหมายต้องสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพ เป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตนเองได้ ตามแนวทางโครงการชีววิถี เศรษฐกิจพอเพียง ต่อไปได้