ไฟฟ้าหงสา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน” เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ในรูปแบบ “จักสาน โหล่งวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน

ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ วิทยาลัยชุมชนน่านพร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจัดทำหลักสูตรมรดกวัฒนธรรม “งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน” เพื่อขับเคลื่อนเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO กิจกรรมเผยแพร่หลักสูตร/ชุดองค์ความรู้ในรูปแบบ

“จักสาน โหล่งวัฒนธรรม” ณ เฮือนฮังต่อ กาแฟน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยวิทยาลัยชุมชนน่าน ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมการหออัตลักษณ์นครน่าน เป็นประธานในพิธี มีนายสุเมษ สายสูง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในวันนี้

เป็นการขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีงานศึกษาวิจัยเชิงวิชาการ มีหลักสูตรชุดวิชา การเรียนรู้ด้านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ที่สนับสนุนวัฒนธรรมและความสร้างสรรค์ เยาวชนในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน ผ่านกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรท้องถิ่น และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดงานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่านเชิงสร้างสรรค์ และสามารถยกระดับงานหัตถกรรมพื้นถิ่นสู่อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา เรื่อง จักสานภูมิปัญญาท้องถิ่นน่าน สู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ การจัดบูธโชว์ “งานหัตถกรรมพื้นถิ่นน่าน” และมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติจักสานกล่องความรู้ “ตาแหลว”

และกล่องความรู้ “ม้าหลากสี” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคน