🚩บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะคณะทำงานภาคเอกชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม รวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ทุกระดับวัย เพื่อให้เด็กน่านก้าวทันในยุคศตวรรษที่ 21

ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี มีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยจังหวัดน่าน ได้ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนตามแนวทางโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแส “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด” มาอย่างต่อเนื่อง มีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรมรวมพลังเยาวชนคนเก่งและคนดีจังหวัดน่าน ในการต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2564

ในวันที่ 27 ตุลาคม 2564 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ (1.)พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดน่าน และหน่วยงานระดับจังหวัด จำนวน 19 หน่วยงาน และอำเภอ TO BE NUMBER ONE จำนวน 15 อำเภอ (2.)การแสดงนิทรรศการของชมรม TO BE NUMBER ONE จำนวน 16 บูธ (3.)การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE NAN CHAMPIONSHIP 2021 จำนวน 9 ทีม

(4.)การประกวดเยาวชนคนเก่งและคนดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดน่าน จำนวน 22 คน มีสมาชิก TO BE NUMBER ONE รวมทั้งคณะทำงาน ผู้รับผิดชอบงาน TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 350 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ทุกคน