ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ชุมชนบ้านห้วยหาด และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “ฮอมใจพัฒนา ฮักน่าน ฮักป่าต้นน้ำยั่งยืน ” ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผศ.ดร.กันยาพร ไชยวงศ์ รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชุติสร เรืองนาราบ รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ หน่วยจัดการต้นน้ำหลักลาย สถานีควบคุมไฟป่าดอยภูคา หน่วยพิทักษ์อุทยานดอยภูคา และภาคีเครือข่าย พร้อมด้วยชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ได้จัดกิจกรรม “ฮอมใจพัฒนา ฮักน่าน ฮักป่าต้นน้ำยั่งยืน ” ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยหาด ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ได้รับเกียรติจาก นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานในพิธี มีนางนัยนา ฑีฆาวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านห้วยหาด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนบ้านห้วยหาด ได้ดำเนินการดูแลรักษาป่าชุมชน

ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำน่าน และส่งเสริมให้ชุมชนได้มีกิจกรรมการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์รอบชุมชน ตลอดถึงเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีแหล่งเรียนรู้ แหล่งน้ำ แหล่งอาหาร และแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา นอกจากนี้ชุมชนบ้านห้วยหาด ได้มีการทำฝายชะลอน้ำ บ่อเลี้ยงปลา

ระบบท่อจ่ายน้ำสู่พื้นที่การเกษตร การขยายพืชสมุนไพรพื้นบ้านเพื่อคืนสู่ป่าชุมชน โดยมีเป้าหมาย จำนวน ๕๐ ไร่ ซึ่งในครั้งนี้ ก็ได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมขึ้น ได้แก่ การบวชป่า คืนสมุนไพรสู่ป่าชุมชน การทำพิธีสืบชะตาแม่น้ำ และปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนและการตอบรับเป็นอย่างดี จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ภาคประชาชน และภาคีเครือข่ายในจังหวัดน่าน มาร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง