น่าน-อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดแสดง FASHION SHOW และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมยกระดับเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564ที่โรงแรมน้ำทองน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องเงิน ผ้า ทอ และสินค้า OTOP สู่ความยั่งยืน” และร่วมชมการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์ CREATIVE INNOVATION INDUSTRIL ยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์

โดยมีนางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการจังหวัดน่าน สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิด ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP สู่ความยั่งยืน” และแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงินผ้าทอ และสินค้า OTOP ภายใต้โครงการยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องเงินและผ้าทอน่าน สู่นวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2564

เพื่อสนองแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย ตรงตามความต้องการของตลาด การพัฒนาเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สร้างเอกลักษณ์รูปแบบใหม่ของเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP ผลักดันให้เกิดกระแสการตื่นตัวในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ

ขยายช่องทางการตลาด โดยคำนึงถึงหลักการตลาดนำการผลิตทั้งในและต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเครื่องเงิน ผ้าทอ และสินค้า OTOP สู่ความยั่งยืน” และการแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเงิน ผ้าทอ สินค้า OTOP กว่า 30 แบบ

รวมทั้งการแสดงแฟชั่นโชว์ CREATIVE INNOVATION INDUSTRIL FASHION SHOW ผลิตภัณฑ์ผ้าทอจังหวัดน่าน โดยนายแบบ และนางแบบ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่จังหวัดน่าน กว่า 40 คน

เจริญชัย แปงล้วน หัวหน้าฝ่ายข่าว -รายงาน