น่าน-สืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด หลักลาย อำเภอปัว สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

วันที่ (25 ก.ย. 2564) นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ พร้อมด้วยสื่อมวลชน และเครือข่าย ประกอบด้วย นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานบริษัทไฟฟ้าหงสาจำกัด นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จังหวังน่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์(CP) รองศาตราจารย์ เกชา คูหารองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเกษตรกร เยี่ยมชมกิจการของหมู่บ้านห้วยหาดและหมู่บ้านหลักลาย โดย ผู้ใหญ่บ้าน นางนัยนา ฑีฆาวงค์ พร้อมด้วยแกนนำชาวบ้านบ้านห้วยหาดและบ้านหลักลาย นำเยี่ยมชม กิจกรรมของหมู่บ้าน ประกอบด้วย การสืบสานอาหารพื้นถิ่นชุมชนห้วยหาด-หลักลาย สู่เส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ณ ชุมชนบ้านห้วยหาด-บ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ประกอบด้วยการเห็ดทอดมะแขว่น กล้วยทอดหลากรส น้ำพั้นซ์ปรุงรส ไก่กระบอก ปูผาอบไม้ไผ่หลามผักกูด  ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำหมู่บ้านกล่าวว่า การดำเนินการของหมู่บ้านห้วยหาดและบ้านหลักลายมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะและฝึกมือแรงงานของกลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ชุมชนป่าต้นน้ำ

ในบริบทการพัฒนาเมนูอาหารพื้นบ้านด้วยทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการไฟฟ้าหงสา และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ให้การสนับสนุน และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีล้านนาวิทยาเขตน่านให้ความรู้ทางวิชาการพร้อมสนับสนุนพันธุ์พืชและสัตว์ ทั้งนี้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจะก่อให้เกิดการบริการวิชาการที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เชิงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากในบริบทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน รวมทั้งตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคมตามปรัชญามหาวิทยาลัย “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” ที่จะให้คนทุกวัยได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มโอกาสใหม่ให้กับ

เศรษฐกิจไทยในระดับท้องถิ่นด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การสร้างความตระหนักรู้ให้สังคมไทยเพื่อเตรียมการรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผ่านนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากผลการวิจัยสู่การเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติให้หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางและความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของประชาชนในประเทศไทย


รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 1) “ต่อยอดอดีต” 2) “ปรับปัจจุบัน” และ 3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต”


ทางด้าน นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ กล่าวว่า การเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของหมู่บ้านเพื่อได้ทราบเป้าหมายทิศทาง ได้นำไปประชาสัมพันธ์ขยายผลให้คนน่านได้ทราบ และส่งเสริมสนับสนุนให้กับคนในหมู่บ้านซึ่งเป็นรากฐานของคนจังหวัดน่านที่ประกอบอาชีพตลอดจนเป็นสื่อกลางให้แก่คนในอำเภออื่นที่มีความสนใจได้เข้าถึงวิธีชีวิตของชาวในหมู่บ้านดังกล่าว.