สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพาะปลูกพืชทดแทนยาสูบ

ตามที่การยาสูบแห่งประเทศไทย ลดโควต้ารับซื้อใบยา ส่งผลให้เกษตรกร ผู้เพาะปลูกยาสูบต้องลดพื้นที่เพาะปลูกลง คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนยาสูบ ซึ่งมีนายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธาน ได้มอบนโยบายให้สรรพสามิตพื้นที่น่าน ประสานงานกับคณะกรรมการในพื้นที่ เช่นเกษตรจังหวัด กรมพัฒนาที่ดิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และภาคเอกชน ในการสนับสนุนส่งเสริมนโยบายการปลูกพืชทดแทนยาสูบ


วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางนงลักษณ์ สมัครการ สรรพสามิตพื้นที่น่าน และคณะ จัดประชุมผู้เพาะปลูกยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย เรื่อง การปลูกพืชทดแทนยาสูบ ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกยาสูบ ณ หอประชุมประชาคมหมู่บ้าน บ้านท่าค้ำ ต.ริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน โดยมีตัวแทน บริษัท เป็บซี่-โคล่า(ไทย) เทรดดิ้ง จำกัดผู้ผลิตมันฝรั่งเลย์ ได้ชี้แจงรายละเอียดการปลูกมันฝรั่งทดแทนยาสูบ โดยมีกำนันธนิต คำอุ่น กำนันตำบลริม ผู้ใหญ่บ้านท่าค้ำ และเกษตรสนใจเข้าร่วมรับฟัง

จำนวน 32 ราย สำหรับการจัดการประชุมเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาสูบที่สนใจปลูกพืชทดแทนในพื้นที่น่านได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 มีผู้แจ้งความประสงค์จะปลูกพืชประเภทมันฝรั่ง ในฤดูเพาะปลูกเดือน พฤศจิกายน จำนวน 34 ราย โดยกำหนดจะจัดในท้องที่ที่มีการปลูกยาสูบ คือ อำเภอปัว เชียงกลาง และทุ่งช้าง อีก 2 ครั้ง คาดว่าจะมีผู้สนใจปลูกมันฝรั่งทดแทนยาสูบเพิ่มมากขึ้น


ในการประชุมครั้งนี้ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน ได้มอบ สารป้องกันแมลงศัตรูพืช ที่ทำจากของกลางประเภทสุราและยาสูบที่เสร็จสิ้นคดีแล้ว ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมประชุมด้วย