ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 กันยายน 2564

 

“ ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา มาทัศนศึกษาดูงาน ที่ มทร.ล้านนา น่าน ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหง สา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะคณาจารย์

เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในกิจกรรมที่ทางกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ต้องการเรียนรู้ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ บ้านวิถีไทย


ได้แก่ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ หลังจากการมาทัศนศึกษาดูงาน ทางกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน มีความคาดหมายที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตนเองได้ ต่อไป

…………………………..
“บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และองค์การบริหารตำบล 4 แห่ง”

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
บริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด นำโดยนายศศิเศขร์ ขวัญเมือง กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด พร้อมคณะ ได้มอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ให้กับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน สาขาเชียงกลาง และองค์การบริหารตำบล 4 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว องค์การบริหารส่วนตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ละ 1 ชุด จำนวนชุดละ 14 รายการ ทำพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ได้รับเกียรติจากนายทรงศักดิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีรับมอบ และกล่าวต้อนรับคณะบุคคลที่มาร่วมงาน โดยการมอบชุดอุปกรณ์เก็บกู้สารเคมีหกรั่วไหล ของบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ในครั้งนี้

มีวัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุสารเคมีหกรั่วไหล ในจังหวัดน่าน เนื่องจากบริษัท ซีนอน อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินการขนส่งสารเคมีผ่านเส้นทางจังหวัดน่าน ครอบคลุมช่วงระยะเส้นทางเข้าจังหวัดน่าน จากอำเภอเวียงสา ถึงด่านชายแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ในครั้งนี้ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้รับเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

…………………………………………

ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน การทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสราวุธ บุญพูล ฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อน การทำโครงการชีววิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.กมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และคณะครู ให้การต้อนรับ และในครั้งนี้ ได้มีการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด และโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ การแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย 11 คน และการแข่งขันกีฬาแชร์บอลหญิง จัดขึ้นภายในสนามกีฬาโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง

กองบรรณาธิการ