ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา มาทัศนศึกษาดูงาน ที่ มทร.ล้านนา น่าน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหง สา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พร้อมคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้การต้อนรับ กลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นำโดยนายอนุชา ธนะเพทย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ ที่เดินทางมาทัศนศึกษาดูงาน ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โดยการเดินทางมาทัศนศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ในครั้งนี้ เพื่อเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในกิจกรรมที่ทางกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ต้องการเรียนรู้ โดยในวันนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ บ้านวิถีไทย

ได้แก่ การทำน้ำยาเอนกประสงค์ การเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การเพาะเห็ด การเลี้ยงปลาในบ่อดิน การเลี้ยงไก่ไข่ การเลี้ยงเป็ดไข่ การเลี้ยงโคนม การเลี้ยงโคเนื้อ การเลี้ยงกระบือ และการเลี้ยงสุกร ทั้งนี้ หลังจากการมาทัศนศึกษาดูงาน

ทางกลุ่มพัฒนาชีวิตไทใหม่ บ้านฮากฮาน มีความคาดหมายที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้ นำไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง และสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพในอนาคต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของตนเองได้ ต่อไป

กองบรรณาธิการน่านนิวส์ รายงาน