921 หมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดน่าน รับมอบธงหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19

 

วันนี้ 23 สิงหาคม 2564 ที่ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานพิธีมอบธงหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้า จังหวัดน่าน ให้แก่นายอำเภอและผู้แทนชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของ “หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19” จากการสำรวจหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้มีการเผ้าระวังและดำเนินมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มแข็ง โดยการมี ส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน จนทำให้ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่

มีจำนวนทั้งสิ้น 921 หมู่บ้าน/ชุมชน ครบ 100 % ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้ร่วมกัน เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ เป็นอย่างดี จังหวัดน่านจึงเห็นควรมอบธงสีฟ้าหมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่พบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ โดยมอบให้แก่นายอำเภอทุกอำเภอ และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เพื่อเป็นตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำไปมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้าในแต่ละอำเภอและ เทศบาลเมืองน่านต่อไป


จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงในหลายพื้นที่และกระจายอยู่ทั่วประเทศ รวมทั้งในจังหวัดน่านปรากฏว่า มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อ จากภายนอกพื้นที่ ซึ่งกลไกสำคัญที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดน่านมีจำนวนน้อย คือ หมู่บ้านและชุมชน กล่าวคือ หากหมู่บ้านและชุมชนมีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังโรค ประชาชนปฏิบัติตนตาม มาตรการ D-M-H-T-T และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ของจังหวัดน่าน

และทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ก็จะทำให้ ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้ เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ และเพื่อให้นโยบายการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้าของรัฐบาล มีผลเป็นรูปธรรม และมีจำนวนมากขึ้นและเพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดน่านจึงได้จัดทำโครงการสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดน่าน หมู่บ้าน/ชุมชนสีฟ้าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังควบคุม

และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์หรือระเบียบที่คิดร่วมกัน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อจะช่วยคลี่คลายวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน มาสู่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศต่อไป