ข่าวประชาสัมพันธ์ บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และอ่านธรรม พร้อมทั้งทำบุญสืบชะตามหาวิทยาลัยฯ มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ มทร.ล้านนา น่าน

จำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องพระพิรุณ 1,2 คือ เรื่องที่ 1 วิถีปลากองลุ่มน้ำน่าน เรื่องที่ 2 ข้าวใหม่ปลามัน ต่อจากนั้น เป็นพิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงพญานาค

โดยกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

ข่าวที่ 2
ไฟฟ้าหงสา ร่วมกับ มทร.ล้านนา น่าน และสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ บ้านห้วยหาด และบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ดูวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

และคณะสื่อมวลชนจังหวัดน่าน นำโดยนายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ บ้านห้วยหาด และบ้านหลักลาย ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เข้ามาส่งเสริมในเรื่องของการทำประมง โดยมีการนำร่องส่งเสริมให้ชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน เลี้ยงปลานิล และเลี้ยงกบ

นอกจากนี้ บ้านห้วยหาด และบ้านหลักลาย ยังเป็นชุมชนที่ได้เรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด เป็นหลักปฏิบัติในการขับเคลื่อนการพัฒนาผ่านกระบวนการระเบิดจากข้างในเพื่อร่วมกันแก้ไขแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการดำเนินงานเริ่มจากกลุ่มผู้นำชุมชนและชาวบ้าน มีความเห็นร่วมกันผ่านการเรียนรู้ จนกระทั่งเกิดผลสำเร็จได้ มีความเชื่อมั่นและได้ขยายผลด้วยความรอบคอบ

มีการประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน ทั้ง 2 หมู่บ้าน มีการทำอาชีพ คือ การเลี้ยงสัตว์ การทำประมง การทำเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าในการจำหน่าย มีความมั่นคงทางด้านอาหารในชุมชน และมีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริบทปลาสวยงามธรรมชาติในชุมชน สามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมความงามของธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้ง ดิน ป่า น้ำ นอกจากนี้ บ้านห้วยหาด และบ้านหลักลาย ยังมีร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโฮมสเตย์ ไว้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วย โดยทั้ง 2 หมู่บ้าน ถือว่าเป็นชุมชนที่มีการยกระดับชุมชนให้มีความแข้มแข็งและมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี จากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกและภาคีเครือข่าย

ข่าวที่ 3

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด โดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ในฐานะผู้แทนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน โดยมีนายสำเริง แก้วเทพ ประธานคณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม โดยในที่ประชุมมีวาระหารือ ได้แก่ การเสนอแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกรที่ขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

การอนุมัติโครงการติดตามและตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับการชำระหนี้แทนในรายที่ผิดนัดชำระ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางให้ความช่วยเหลือปัญหาด้านต่างๆของเกษตรกร การฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และเพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จังหวัดน่าน

ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือให้กับเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดน่านต่อไป การประชุมครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน


ข่าวที่ 4

บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา”


เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน เพื่อสร้างความเข้าใจการทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในหลาวงรัชการที่ 9

โดยมี ดร.กมล สุทธาวาส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” และคณะครู ให้การต้อนรับ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อให้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโรงเรียนเชียงกลาง “ประชาพัฒนา” เป็นศูนย์เรียนรู้ในโรงเรียน และในระดับอำเภอเชียงกลาง พร้อมทั้งเป็นที่ศึกษาดูงานให้กับผู้ที่สนใจในอำเภอเชียงกลาง และอำเภอใกล้เคียง ได้เข้ามาศึกษาดูงานต่อไป