ไฟฟ้าหงสา ร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564
บริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด นำโดยนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564 ณ อาคารปฏิบัติการชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีทำบุญทางพระพุทธศาสนา พระสงฆ์จำนวน 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์และอ่านธรรม พร้อมทั้งทำบุญสืบชะตามหาวิทยาลัยฯ

มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน ฉายภาพยนตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจศึกษาต่อ มทร.ล้านนา น่าน จำนวน 2 เรื่อง ณ ห้องพระพิรุณ 1,2 คือ เรื่องที่ 1 วิถีปลากองลุ่มน้ำน่าน เรื่องที่ 2 ข้าวใหม่ปลามัน ต่อจากนั้น เป็นพิธีสักการะเจ้าพ่อพุทธรักษา และพระพิรุณทรงพญานาค โดยกิจกรรม ครบรอบ 83 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ประจำปี 2564 ในครั้งนี้

มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด 19

หนังสือพิมพ์น่านนิวส์รายงาน