พล.ต.อ. อดุลย์ มอบรางวัลข้าราชการ พม. ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก ปปช. ให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560

 


ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (พม.) สะพานขาว กรุงเทพฯ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ได้มอบรางวัลบุคคลต้นแบบและแสดงความยินดี แก่ นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว เจ้าพนักงานพัฒนาสังคมชำนาญงาน บุคลากรในสังกัด ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวง พม. ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงาน ปปช. ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 รับรางวัล NACC Award 2017 เนื่องในวันสถาปนาสำนักงาน ปปช. ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 นี้


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวว่า บุคลากรขององค์กรถือว่ามีความสำคัญ และสามารถนำองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างมั่นใจ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีคุณภาพ องค์กรยิ่งต้องให้ความสำคัญ และรักษาไว้ให้อยู่ในองค์กรตลอดไป ดังเข่น  นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว ผู้ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน ปปช. ยกย่องให้เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ซึ่งปฎิบัติงานด้วยความยึดมั่น ถือมั่น ในความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมั่นคง ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งยั่วยุ หรือแรงกดดันใด ๆ อันก่อให้เกิดการกระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือกฎระเบียบแบบแผนอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สมถะ ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักพึ่งพาตนเอง รักษาความลับของทางราชการ ไฝ่เรียนรู้ ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับงานที่ได้รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการและประเทศชาติเป็นหลัก


พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวต่ออีกว่ากระทรวง พม. มีนโยบายบริหารการพัฒนา (Administration based) 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ  ด้านการพัฒนาองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล ด้านการพัฒนาระบบและกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิผล ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายด้านสังคมสู่การปฏิบัติ และ ด้านการจัดสวัสดิการสำหรับบุคลากร ซึ่งจะเห็นได้ว่าการพัฒนาบุคลากรถือเป็นลำดับแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดที่จะสามารถขับเคลื่อนภารกิจขององค์กรไปสู่เป้าหมายของประเทศได้ และ น.ส.รุ่งฤดี ถือเป็นบุคลากรคุณภาพที่สร้างความภาคภูมิใจให้ พม. และถือเป็นบุคคลต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องเป็นแบบอย่างขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง
“ผมขอชื่นชมและขอบคุณที่มุ่งมั่น ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเอง ครอบครัว และองค์กร รางวัลนี้ได้มายากมาก แต่ที่ยากกว่าคือการรักษาความดีเอาไว้ อย่างมีความสุข และต้องไม่เครียดนะครับ” พลตำรวจเอก อดุลย์ กล่าวในตอนท้าย

ณรงค์ฤทธิ์  นุปิง  รายงาน